Rozvázat nespravedlivá pouta

Duchovní slovo

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Leave review
K vytrvalosti ve víře je potřebná láska k pravdě. Bez ní člověk žije v blud...
Číst více
Hledat Boha přijímáním pravdy

Hledat Boha přijímáním pravdy

Leave review
Ježíš konstatuje neochotu uvěřit u farizeů a zákoníků. Jsou zaslepeni svou ...
Číst více
Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Leave review
Ježíš prožívá smutek nad nepřijetím od těch, kteří mu měli být nejblíže - k...
Číst více
Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo je světlem pro náš život

Leave review
Božím slovem je Ježíš Kristus, světlo světa, které prozařuje každého člověk...
Číst více

Toto řekl Pán, Bůh: "Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?'

Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu?

Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'" (Iz 58,1-9a)


Dieta na spalování tuků, syrová strava, diety s omezením cukrů… Snad na každý zdravotní problém existuje speciální dieta. Někdy nám diety nabízí protichůdné rady a je těžké se rozhodnout, která z nich je nejlepší. Navzdory všem možným rozdílům mají všechny tyto diety společný cíl: aby z nás udělaly naši štíhlejší a zdravější verzi.

"Dieta" Izraelitů také měla svůj cíl: aby byli vyslyšeni Bohem a aby Bůh odpovídal na jejich modlitby. Jenomže půst není dietou, při které jednoduše snížíme objem jídla, abychom dosáhli kýženého výsledku. Půst je výzva zřeknout se toho, co nás rozptyluje, a tak abychom vytvořili větší prostor pro Boha.

Možná to na první pohled nezní lákavě, ale půst je jednou z největších milostí, které nám v čase postního období Bůh dává. Rozptyluje nás totiž mnoho věcí. Pokud se dokážeme některých z nich vzdát, například mlsání, dívání se na televizi, surfování na internetu mimo pracovní povinnosti, zbytečného tlachání o druhých, získáme tím čas a prostor pro Boha.

Půst nám dává příležitost povznést se nad věc, které se zříkáme, abychom mohli přijmout dar, který pro nás připravil Bůh. Ať už je to slovo povzbuzení z Písma, nebo hlubší naslouchání druhému ve snaze skutečně ho pochopit, nebo větší a milosrdnější srdce vůči nepříjemnému sousedovi. Půst nám může otevřít dveře k těmto Božím darům jednoduše proto, že jsme schopni lépe je ve svém životě rozeznat.

Kromě toho existuje další milost postu, na kterou se často zapomíná. Čas a prostor, který dáváme Bohu, je zároveň posvátným darem, kterým obdarováváme sebe sama. Když se vzdáváme svého času, prosíme Pána, aby byl v nás ještě více přítomným. Prosíme ho, aby nám umožnil plněji zakusit jeho lásku a více procítit jeho uzdravení a útěchu.

Modleme se tedy za to, abychom rozeznali, čeho se máme zříkat. Nezapomínejme na to, že toto je čas milostí a že Bůh je vždy ochoten nás obdarovat svým požehnáním. Zvláště tehdy, když ho budeme hledat celým srdcem.


"Otče, pomoz mi v tomto postním období

skrze modlitbu a půst uvidět slávu,

kterou si nám přislíbil. Amen."

Duchovní slovo

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Leave review
K vytrvalosti ve víře je potřebná láska k pravdě. Bez ní člověk žije v blud...
Číst více
Hledat Boha přijímáním pravdy

Hledat Boha přijímáním pravdy

Leave review
Ježíš konstatuje neochotu uvěřit u farizeů a zákoníků. Jsou zaslepeni svou ...
Číst více
Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Leave review
Ježíš prožívá smutek nad nepřijetím od těch, kteří mu měli být nejblíže - k...
Číst více
Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo je světlem pro náš život

Leave review
Božím slovem je Ježíš Kristus, světlo světa, které prozařuje každého člověk...
Číst více