Bůh zná úmysly našeho srdce

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje."

Když pak odešel od zástupu a vstoupil do domu, ptali se ho jeho učedníci na ten výrok. Řekl jim: "I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí? Vždyť to mu přece nevchází do srdce, ale do žaludku a odchází do stoky." Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmy. Dále řekl: "Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje." (Mk 7,14-23)


Farizeové a učitelé zákona vytvořili z původních Božích úmyslů svůj náboženský systém. Dávali důraz na to, co se dá "spočítat", zachytit, statisticky zhodnotit. Začali dávat větší akcent na národní zvyklosti a podání otců a zapomínali učit pravým Božím úmyslům s člověkem. Celý jejich "systém vztahu k Bohu" byl založen na příkazech a zákazech.

Toto zdůraznění vnějškovosti vytvářelo v lidech pokřivené hodnocení skutečnosti a špatné rozlišování mezi dobrem a zlem. Farizeové vyhlašovali spoustu vnějších předpisů za závazné před Bohem. Kdokoli by je porušil, měl podle jejich výkladu zatížené svědomí a dopouštěl se hříchu.

Ježíš však ukazuje pravý zdroj zla v lidech. Dobro nebo zlo se "tvoří" v hloubce srdce člověka. "Srdce" má zde biblický význam. Je to podstata člověka, jeho hlubina neopakovatelnosti, identity a vnitřní celistvosti. Zároveň je to "místo", ve kterém se odehrává lidské rozhodování, uvažování, vnímání života. Srdce člověka je jeho nejhlubší "já". Je to prostor nejniternější intimity, sídlo a zdroj lidské svobody. A tak člověka ve skutečnosti poskvrňuje hřích - tedy osobní, svobodné "ano" zlu, které chce člověk realizovat z různých důvodů.

Na první pohled může vypadat naše jednání hezky, korektně, dokonce svatě. Bůh však zná naše úmysly, naše "přihřívání si polívky", naše zištné výhody, kterých se držíme v našem rozhodování. Zná čistotu i nečistotu našeho úmyslu.

Ne všechno je takové, jak vypadá navenek. Musíme si dát pozor, abychom se nedopustili posuzování a odsouzení našich bližních. Zajisté, musíme rozlišovat mezi dobrem a zlem. Je třeba si však uvědomit, že neumíme zachytit tajemství lidské svobody a svědomí druhého člověka. Bůh, který utvořil naše srdce, jediný zná úmysly lidí a jediný dokáže posoudit kvalitu jejich skutků.

V dnešním evangeliu nás Ježíš nabádá, abychom byli vnitřně celiství. Aby naše nitro, z kterého se často dere zlo, se stalo příbytkem Božím. Tak se staneme v jádru bytostmi dobrými. Bůh, přebývající v našem srdci, promění jádro našeho "já" svou přítomností. Tak z nás bude vycházet dobré smýšlení, mravní čistota, štědrost, přinášení života, věrnost, dobrota, pravdivost, střídmost, dobrosrdečnost, úcta, pokora, moudrost.


"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,

ale lásku bych neměl,

jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím

a obsáhl všecko poznání,

ano kdybych měl tak velikou víru,

že bych hory přenášel,

ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám,

ano kdybych vydal sám sebe k upálení,

ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí,

láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch,

nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti,

ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží,

láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne." (1Kor 13,1-8)

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více