Přejít ze smrti k životu

Duchovní slovo

Bůh touží po naší lásce

Bůh touží po naší lásce

Leave review
Ježíš je hladový po naší lásce, po naší odpovědi na jeho obětování se za ná...
Číst více
Učme se obětovat za naše bližní

Učme se obětovat za naše bližní

Leave review
Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz, se obětuje za každého z nás. Chce nás...
Číst více
Blahoslavená, která jsi uvěřila

Blahoslavená, která jsi uvěřila

Leave review
Ptejme se Boha na čas i poslání, které máme zde na zemi. Když objevíme, co ...
Číst více
Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více

 

Ježíš řekl židům: "Můj Otec je až dosud činný, i já jsem činný." To byl další důvod, proč se ho židé snažili zabít: nejen, že rušil sobotu, ale také, že nazýval Boha svým vlastním otcem a stavěl se tak Bohu naroveň. Ježíš jim na to řekl: "Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám ze sebe konat nic, nýbrž jen to, co vidí, že koná Otec; co totiž koná on, koná stejně i Syn. Vždyť Otec Syna miluje a ukazuje mu všechno, co sám koná. A ukáže mu ještě větší skutky než tyto, takže budete žasnout. Neboť jako Otec křísí mrtvé a je oživuje, tak i Syn oživuje, koho chce. Otec totiž nikoho nesoudí, ale všechen soud odevzdal Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.

Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám: Přichází hodina - ano, už je tady - kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo uslyší, budou žít. Jako totiž Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě, a obdařil ho mocí konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení. Já sám ze sebe nemohu dělat nic. Soudím podle toho, co slyším, a můj soud je spravedlivý, protože nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal." (Jn 5,17-30)


Boží vůle, to není nějaká "nasekanost" příkazů a zákazů. Všimněme si, jak něžně Ježíš mluví o svém Otci. Naše obrácení je také Božím dílem. Kolikrát se nám mohlo stát, že jsme chtěli něco změnit ve svém životě, zvláště to, za co jsme se styděli, a prostě to nešlo. Buď jsme byli málo bdělí, nebo po čase jsme znovu upadli do stejných chyb nebo hříchů.

Otec křísí mrtvé a oživuje je - na všech úrovních lidské existence - a to se týká i fyzického života, kdy jednou bude vzkříšeno i naše tělo. Rozhodující však je, k jaké budoucnosti. A tu můžeme ovlivnit svým životem.

Dnes k nám Ježíš přichází ve svém milosrdenství. Využijme tento čas, tento den, tuto hodinu, tuto přítomnost a celým srdcem se ochotně přibližme k tomu, kdo je přímo Životem. On nám ukáže cestu, pravdu a podstatu, v čem život spočívá. Uvěřme Kristu všechno, zařizujme si život podle jeho slova a temnota, která v nás je, se postupně promění ve světlo.


Pane Ježíši, dej mi, prosím milost,

ať jsem dnes vnímavý na tvá vnuknutí,

ať ochotně konám dobro svým nejbližším,

ať přecházím myšlenkou,

slovem i skutkem

ze tmy svého egoismu

do věčného života tvé lásky. Amen.

Duchovní slovo

Bůh touží po naší lásce

Bůh touží po naší lásce

Leave review
Ježíš je hladový po naší lásce, po naší odpovědi na jeho obětování se za ná...
Číst více
Učme se obětovat za naše bližní

Učme se obětovat za naše bližní

Leave review
Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz, se obětuje za každého z nás. Chce nás...
Číst více
Blahoslavená, která jsi uvěřila

Blahoslavená, která jsi uvěřila

Leave review
Ptejme se Boha na čas i poslání, které máme zde na zemi. Když objevíme, co ...
Číst více
Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více