Přijmout Ježíše do svého života

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Ježíš řekl židům: "Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a vím, že svědectví, které o mně vydává, je právoplatné.

Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal. A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Nikdy jste neslyšeli jeho hlas, nikdy jste neviděli jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život - a právě Písma svědčí o mně; ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život.

Slávu od lidí nepřijímám. Ale vás znám: nemáte v sobě Boží lásku. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho přijmete. Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha? Nemyslete si, že já na vás budu u Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, na kterého vy spoléháte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li však tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?" (Jan 5,31-47)


Ježíš Kristus přišel spasit všechny lidi, zvláště ty, kteří tvoří vyvolený Boží národ. Naráží však na odpor, nepřijetí, zamítnutí a dokonce zavržení od svých nejbližších. Chce jim vysvětlit, že Bůh se nedá poznat obyčejným lidským poznáním. Dá se však k němu přiblížit přijetím pravdy, kterou člověk odhaluje svým srdcem i rozumem. Židé si měli dát dohromady fakta, která jsou zřejmá - velká znamení, která Ježíš konal, byla důkazem pravdivosti a síly jeho slova. Když Ježíš řekl ochrnulému: "Vstaň!", nemocný byl okamžitě uzdraven. Když řekl mrtvému: "Mládenče, pravím ti, vstaň!", mrtvý byl vzkříšen. Když Ježíš řekl o Bohu, že je jeho Otcem (používal zdrobnělinu "Abba" - "tatínek", táta), tak je jeho Otcem a on je jeho Synem. Tím také vyhlašuje svou autoritu, která převyšuje veškerou autoritu stvořenou lidským společenstvím. Cokoli Ježíš řekl a říká, popisuje skutečnost a realitu Božího života i života člověka. Ježíšovo slovo odděluje pravdu od lži, určuje ještě vyšší princip, než je naše svědomí. Díky tomu se může naše svědomí opřít o Boží slovo a nechat se formovat. V pochybnostech, kterých je v životě mnoho, se máme držet Božího slova a Boží vůle.

Ve světě začíná být módou, že nad Boží zákony, které jsou vpečetěny v člověku, nad normalitu přírody i svědomí se staví vzdělání, kariéra, osobní zájmy, lidské definice normality lidské sexuality nebo egoistické zájmy společnosti. Lidé začínají hřešit Adamovým hříchem - chtějí si určovat, co je dobré a co je zlé. Bohužel také sklízíme ovoce, kterého chuť nám dosvědčuje, že jsme vyhnáni z ráje.

Slova, která Ježíš řekl židům, říká dnes každému z nás. Pokud jsme se ještě v něčem neobrátili, alespoň se pokoušejme znovu a znovu a prosme Ježíše o to, co je pro náš život nejdůležitější.


Pane Ježíši, chci se ti omluvit za nepřijetí,

když jsem zavrhnul v sobě tvé slovo

a kráčel po svých egoistických cestách.

Odpusť mi ve svém bezbřehém milosrdenství!

Pane, dej, ať je ve mně Boží láska - láska Tvého Srdce.

Dej, ať tě celým srdcem přijímám

v každém dobrém vnuknutí, kterým mě obdaruješ.

Dej, ať naplním v tomto dni tvé slovo,

příkaz lásky k Bohu a člověku.

Věřím a vyznávám, že jsi Božím Synem

a zjevuješ celou pravdu o nás lidech,

o tom, jak máme žít a kde najít pravdu

a věčnost života.

Dej mi, Pane, ochotnou, pokornou

 a radostnou poslušnost každému tvému slovu. Amen.

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více