V bdělosti srdce projevujme lásku svým bližním

Duchovní slovo

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Leave review
Bůh nám přináší věčný život, chce nás obdarovat trvalým dobrem. Nechme ho s...
Číst více
Panna Maria bolestná

Panna Maria bolestná

Leave review
Pod křížem svého Syna trpí Maria v hlubokém sjednocení s Boží vůlí. Přijměm...
Číst více
Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Leave review
Římský setník, velitel okupační jednotky, pokorně prosí o Ježíše o uzdraven...
Číst více
Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Leave review
Ježíš si volí dvanáct apoštolů, aby byli s ním, zakusili zblízka jeho uzdra...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem.

Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů." (Mt 24,42-51)


Máme k dispozici život, který máme naplnit světlem - láskou k Bohu a k bližním. Pán nás vybízí k bdělosti. Být bdělým znamená vnímat život, slyšet Boží hlas ve svém srdci, naslouchat Boží touze, co si přeje a objevit tak smysl své existence. Je to Boží volání, povolání k životu, co v nás rezonuje a co můžeme zachytit, když máme bdělé srdce.

Bdělost spočívá v "dávání jídla včas" těm, kteří nám jsou svěřeni. Ježíš řekl: "Mým pokrmem je plnit vůli mého Otce." Kristus žije pro svého Otce, pro jeho záměry. Žije přímo z Otcovy lásky. Se svým Otcem vytváří neustále dokonalou jednotu. To, co přijímá od svého Otce, to nám předkládá. Krmí nás svým slovem a živí nás také svým Tělem i Krví v Eucharistii. V Ježíši přijímáme jeho lásku, moc jeho vydanosti na kříži, kterou zlomil veškeré zlo v člověku a zvítězil nad ďáblem.

"Nakrmeni" Kristem máme také dávat pokrm jeho lásky druhým tím, že budeme k nim tak laskaví, tak milosrdní, tak trpěliví a štědří, jako se k nám chová sám Ježíš. Když toto budeme dělat a Pán přijde, přijme nás do svého království.

Využijme dnešní den na radostné hledání toho, co si Pán přeje a celým srdcem to čiňme. Může jít o "velké" maličkosti, které čekají, že je naplníme Kristovou láskou a předáme jako dobrý pokrm našim bližním.


Pane Ježíši, dej mi pozorné a naslouchající srdce,

ať zachytím tvůj hlas, tvou vůli a tvá přání.

Nejdřív mě nasyť tvým odpuštěním, milosrdenstvím

a silou tvé lásky,

abych vyzařoval stejného Ducha,

který proniká tebe i tvého Otce.

Dej, ať poslední den i hodinu

projevuji tuto lásku mým bližním. Amen.


Duchovní slovo

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Leave review
Bůh nám přináší věčný život, chce nás obdarovat trvalým dobrem. Nechme ho s...
Číst více
Panna Maria bolestná

Panna Maria bolestná

Leave review
Pod křížem svého Syna trpí Maria v hlubokém sjednocení s Boží vůlí. Přijměm...
Číst více
Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Leave review
Římský setník, velitel okupační jednotky, pokorně prosí o Ježíše o uzdraven...
Číst více
Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Leave review
Ježíš si volí dvanáct apoštolů, aby byli s ním, zakusili zblízka jeho uzdra...
Číst více