Vykročit za Kristem v chudobě srdce

Duchovní slovo

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více
Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stal...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou přízeň, čas milosrdné lásky a čas k našemu obrá...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: "U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno."

Nato mu řekl Petr: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními." (Mt 19,23-30)


Bůh se dívá jinak, než lidé. Někdo si může myslet, že míra bohatství, které člověk vlastní, je mírou Božího požehnání. Nicméně mnoho majetku je často osidlem, pastí, do které se člověk zamotá a nedokáže se vymanit z otroctví peněz, starostí o majetky a může upadnout do bludného kruhu hromadění ještě většího množství mamonu.

Otroctvím nemusí být množství majetku. Často nás svazují touhy po vlastnění, po moci, vlivu. Někdy nás zotročuje už jenom to, co máme. Zaplavujeme se nepokojem při pohledu do budoucna  - bez důvěry v Boha. Možná býváme zahlceni tím, co všechno chceme za jeden den stihnout. Může nás dusit množství našich vnitřních přání, očekávání bohatství charakteru u našich bližních. Nedostatek a zklamání z nenaplněnosti našich snů nám bere vnitřní pokoj a odvádí od pravého bohatství, které se skrývá v pokladu duše - v našem Spasiteli, který má moc proměnit náš život v lásku.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

Srdce člověka, ve kterém má první místo Kristus, objeví pravý poklad života, který  stokrát víc převýší všechny skutečnosti, kterých se kvůli němu vzdává.


Zkusme dnes přibrzdit naše tužby nasměrované k věcem tohoto světa. Volejme k našemu Spasiteli, aby vstoupil do našeho srdce. V krátké osobní modlitbě potvrďme jeho privilegium v našem srdci, aby se u nás cítil svobodně, mohl vyjádřit, co si přeje a my mohli naplněním jeho slova objevit další poklady pro náš život.


Duchovní slovo

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více
Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stal...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou přízeň, čas milosrdné lásky a čas k našemu obrá...
Číst více