Svatý Štěpán narozený pro nebe

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu.

On však plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici! "

Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali.

A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal. (Sk 6,8-10;7,54-60)


Z krátkého opisu mučednické smrti sv. Štěpána můžeme vnímat, jak Duch Ježíše Krista utváří nitro člověka, jak víra v Ježíše Krista dodává člověku podobnost Bohu. Duch svatý vytváří v nás odvahu přijímat pravdu života. Tato pravda, která je Božím slovem, pokud se jí otevíráme, osvobozuje nás od našich hříchů, protože si je před Bohem přiznáváme a toužíme žít novým životem, který nám Ježíš nejenom nabízí, ale také v nás vytváří. Náš Pán nám je odpouští a svátostným způsobem ve zpovědi potvrzuje svou lásku k nám, která své odpuštění dává úplně a bez hranic.

Štěpán, který uvěřil v Krista, byl obdařen Boží moudrostí, před kterou nedokázala obstát tzv. moudrost lidská, která se chtěla křečovitě držet zažitých představ o Bohu. Duch svatý v nás působí, že my ve svém životě Ježíše vidíme. Vidíme ho pohledem ticha, kterým v osobní modlitbě dáváme Bohu prostor, aby k nám promlouval. Ježíše také vidíme v životních událostech, které také interpretujeme v jeho Duchu a z jeho pohledu.

Ve světě kolem nás, ve svém srdci i v našich bližních vidíme skrze Božího Ducha Ježíšovu slávu, která se má jednou završit v celém společenství církve, v životě každého z nás.

K Vánocům patří odpuštění. Štěpán odpustil z hloubi svého srdce svým vrahům. Malý Ježíšek položený v jeslích nám ukazuje něžnou odpouštějící lásku nebeského Otce.

K Vánocům patří pravdivost. Bůh zjevuje pravdu o sobě ve své Synu, který se stává malým dítětem, aby nám ukázal, že se nám vydává všanc, abychom se mu i my vydali všanc.

K Vánocům patří světlo Ducha svatého. Ve světle Vánoc, kterým září přítomnost Božího Ducha, můžeme také my zazářit trpělivostí v nesnázích, tak jako Josef s Marií, když museli snášet bolest z nepřijetí, když se měl Ježíš narodit.


Vyprošujme si navzájem Božího Ducha, aby naše chování v sobě neslo známky ducha sv. Štěpána.

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více