Modlit se v pokoře srdce

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství:

"Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako támhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.'

Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně hříšnému!'

Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Lk 18,9-14)


Hloubka duchovního života jde ruku v ruce s hloubkou poznání své hříšnosti a je provázána s hlubinou Božího milosrdenství. Pravý duchovní život nespočívá pouze v plnění svých náboženských povinností. Duchovní život je životem s Bohem, životem lásky k němu, čerpání lásky z jeho Srdce, projevování této lásky druhým. Nejprvotnějším přikázáním, na které farizeus zapomněl, je příkaz lásky k Bohu a bližnímu. Farizeus se ve své modlitbě dopustil hned několika prohřešků. Zakládal si na lži, tedy na své domnělé bezhříšnosti, pohrdal svým bližním, posuzoval ho v srdci a nečekal od Boha odpuštění svých hříchů, jelikož se považoval za spravedlivého.

Pro nás z toho plyne jednoduchý závěr. K modlitbě, k setkání s Bohem, přistupujme v pravdě o nás samých. V pokoře si přiznejme své hříchy s vědomím Božího milosrdenství. S láskou přijímejme v modlitbě naše hříšné bližní a snažme se jim odpustit, pokud se jejich provinění týká nás.

Pak obdržíme Boží ospravedlnění z našich hříchů. Taková modlitba nás přivede ke zdroji Božího milosrdenství - k svátosti smíření.


Pane Ježíši, stojím před tebou v pravdě svého srdce.

Ty dobře znáš mou hříšnost, nedostatečnost a slabou vůli.

Odpusť, prosím, všechny hříchy, které tíží mé svědomí.

Odpusť mi i hříchy, které si pořádně ani neuvědomuji, že dělám.

Jsou to hříchy, na které jsem si zvykl a otupil tak své svědomí.

Přijď, Pane, se svým milosrdenstvím a nauč mě bratrské lásce.

Obnov mého ducha, ať v bližních vidím své bratry a sestry,

Ať v nich vidím Boží syny a dcery. Amen.

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více