Farní misie „ad intra“ ve farnosti Březnice u Příbrami

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Článek paní Ing. Bc. Marie Hrdinové, přímé účastnice misií, které zrealizovali redemptoristé

P. Jozef Novák, P. Jan Kuník, P. Beneš a laičtí spolupracovníci, zvláště misijní spolupracovník  Josef Koleňák z Krhovic a mládež z Příbramska a okolí.


U hlavního vchodu do březnického kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka
Xaverského je umístěn misijní kříž opatřený štítkem s textem připomínajícím misie
v roce 1931. Informace o nich jsou také zaznamenány ve farní kronice. V neděli 21.
dubna 2024 byl po 93 letech slavnostně požehnán další, nově zhotovený, misijní
kříž. I ten bude připomínat významnou farní událost.
Duchovní správce farností spravovaných z Březnice, P. Jozef Gumenický, přišel na
podzim roku 2023 s myšlenkou uspořádat ve spolupráci s Kongregací Nejsvětějšího
Vykupitele – redemptoristy – farní misie. Po domluvě byly naplánovány na třetí
velikonoční týden od 14. do 21. dubna. Do příprav se zapojili nejen farníci z Březnice,
ale i z farností Mirovice, Tochovice, Chraštice a širokého okolí.
Týdenní program byl zahájen v neděli 14. dubna mší svatou pro všechny farnosti, po
které následovalo příjemné posezení u kávy a čaje s redemptoristy ve farní zahradě.
Farníci uvítali možnost bližšího seznámení s P. Jozefem Novákem a P. Janem
Kuníkem. Příjemnou atmosféru setkání podpořilo i teplé jarní počasí, naplno kvetoucí
jabloně a barevné tulipánové záhony. Nedělní podvečer byl věnován dvěma
odděleným pobožnostem, od 16 hodin pro ženy a od 18 hodin pro muže.
Farníci se od pondělí do středy scházeli na slaveních mše svaté s misijním kázáním
na témata Hřích, Obrácení, Ježíš – dárce života. Po mších následovaly diskusní
posezení na faře s otci redemptoristy, ke kterým se připojil spolubratr P. Petr Beneš,
který také moderoval dvě diskuse na téma Posmrtný život a Církev.
Středeční a čtvrteční dopoledne využil misijní tým k návštěvě seniorů
v domácnostech a v domovech pro seniory v Březnici a v Mirovicích, kde s obyvateli
slavil eucharistii a zájemcům udělil svátost nemocných.
Ve čtvrtek dopoledne společně udělili svátost nemocných dalším zájemcům z farností
a večer se konala eucharistická slavnost s adorací. Při páteční mši svaté
s tematickým kázáním o lásce obnovilo celkem 15 manželských párů své manželské
sliby. Následovala modlitba chval, kterou hudebně doprovázeli mladí lidé z březnické
farnosti a okolí.
Dopolední program v sobotu byl určen pro děti, večerní kázání bylo věnováno Panně
Marii – Matce ustavičné pomoci. Po celý týden měli zájemci možnost přistoupit ke
svátosti smíření.
Slavnostním vyvrcholením farních misií „ad intra“ – „dovnitř“ byla hojně navštívená
nedělní mše svatá s požehnáním misijního kříže. V úvodu autor návrhu MgA. Jan
Brotánek ze Sedlice popsal přítomným svou ideu, podle které kříž navrhl. Vyzdvihl
slovo Trojice, které se pokusil ztvárnit ve svém díle. Břevno z dubového dřeva nese
symbolicky znázorněné Kristovo tělo, které je tvořeno třemi vrstvami smrkových
desek. Každá deska je slisována také ze tří vrstev materiálu. Trojice představuje živý
vztah lásky Otce, Syna a Ducha Svatého a Boží nekonečnost, která zahrnuje i naše

vztahy, propojené v mezifarním společenství. Kovové svorníky desek jsou umístěny
v místech Kristových ran. Kříž dotváří nápis MISIE 2024 a logo březnické farnosti.
Na závěr mše svaté poděkoval duchovní správce P. Jozef Gumenický nejen všem,
kteří se aktivně zapojili do příprav a průběhu misijního týdne, ale i všem kteří svojí
přítomností na bohoslužbách i na misijních setkáních pomohli rozvíjet společenství
březnického farního regionu a pozval všechny účastníky k závěrečnému rozloučení
s otci misionáři ve farním sále.
„Na začátku byla myšlenka, nápad. Děkujeme vám, otče Jozefe, že jste ji dál rozvíjel
a podařilo se Vám do našeho farního společenství pozvat misionáře, kteří nás
povzbudili ve víře. Děkujeme i vám, otcové redemptoristé, že jste nám předali sílu být
místem křesťanského svědectví našemu okolí a předávat svědectví své víry a
naděje,“ uvedla zástupkyně všech farníků při závěrečném poděkování.
Nový misijní kříž bude trvale umístěn na chodbě do sakristie a farních prostor, aby
všem procházejícím připomínal dubnové misie roku 2024.


Zpracovala: Ing. Bc. Marie Hrdinová


Fotogalerie z misií:

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více