Advent - vděčnost za dar obrácení

Duchovní slovo

Rodina, vlast, národ, kultura

Rodina, vlast, národ, kultura

Leave review
Važme si dar svobody, který má rozvíjet člověka k svobodnému "ano" Bohu, lá...
Číst více
Ježíš chce obnovit církev svou láskou

Ježíš chce obnovit církev svou láskou

Leave review
Ježíš působí v církvi, byť je ona nedokonalá a hříšná ve svých členech. Je ...
Číst více
Učme se žít tak, jak žije Bůh

Učme se žít tak, jak žije Bůh

Leave review
Ježíš uzdravuje ochrnulou ženu po 18 letech její nemoci - uzdravuje v den z...
Číst více
Vyprosme si od Ježíše milost obrácení

Vyprosme si od Ježíše milost obrácení

Leave review
Ježíš reaguje na neštěstí, o kterých mu říkají lidé. Pokud se podle Ježíše ...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům:

    "Když přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, když přijde Syn člověka.

    Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě (ženy) budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.

    Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete."  (Mt 24,37-44)


Adventem začíná čas milosti, čas zvláštního příchodu našeho Ježíše Krista, do prostoru našeho života. Totiž advent znamená příchod Boha, aby nás zahrnul poznáním o smyslu našeho života, aby prohloubil naši víru a umocnil lásku, která se jeho příchodem vlévá do našeho srdce.

V křesťanské tradici se prožívání adventu spojuje s časem očekávání narození Mesiáše, tedy proroky předpovídaného Božího vyvolence, který měl zachránit izraelský národ i celé lidstvo z otroctví hříchu, který měl přinést počátek Božího království do našich mezilidských vztahů a nakonec završit dějiny člověka věčným životem.

V liturgickém prožívání je advent také spojován s časem druhého příchodu Krista, kdy Boží království zavládne po všechny věky pro ty, kteří hledali a žili pravdu v upřímnosti srdce a byli vnímaví na Boží vnuknutí a v poslušnosti svědomí a evangeliu ochotně měnili svůj život.

První neděle adventní dává akcent na událost, dotýkající se každého člověka. Jednou se totiž každý z nás setkáme s Ježíšem Kristem v osobním posouzení našeho života v okamžiku smrti. Na základě Božího zjevení pravdy o celém lidstvu se od Ježíše dovídáme, že se jednou veřejně zjeví Boží soudy před zrakem celého lidstva, kdy vyjdou najevo všechny úmysly lidí a proběhne definitivní završení lidských dějin.

Když začne probíhat Boží zhodnocení historie světa, už nebude možnost něco napravovat, něco měnit, Bohu říkat: "Počkej, Pane, ještě mi dej jeden den". Nebude fungovat žádná výmluva, která by chtěla odvést pozornost od zodpovědnosti za své činy. Nebude možnost vynahradit promarněné dobro penězi nebo velikostí majetku, který si člověk v životě nastřádal.

Bůh jednou osobně přijde, udělá tečku za naším pozemským životema v pohledu své lásky, kterou nás zval ke konání dobra, zhodnotí, co jsme s jeho dary udělali.

Nebudeme moci napravit náš život po smrti. Ježíš nikdy ani slovem nezmínil, že po smrti nějakou reinkarnací dostaneme další šanci se polepšit. Pokud při vzkříšení v poslední den dostaneme nové tělo, ono bude mít pouze podobu Ježíšovu oslavenému tělu podle toho, kolik v nás bylo lásky k Bohu a k lidem, a nakolik jsme konali dobro. Kristus tak ve svém evangeliu dává akcent na naši nekonečnou hodnotu a důležitost toho, že není jedno, jestli žijeme špatně nebo dobře.

Advent je časem, kdy se máme zamýšlet nad počátkem i koncem a podle toho změnit život. Je dobou děkování za tu možnost, že ještě tady a teď máme čas říci "ne" zlému smýšlení, egoismu, ubližování druhým. Advent je děkováním, že Pán přichází a dává nám čas kráčet z temnot našeho špatného pohledu na lidi ke světlu nového přijetí svých bližních.

Advent je čas našeho obrácení k "ano" Bohu, který přichází už teď, v nenápadné všednosti, kdy si ho máme všimnout v našich nejbližších. A to velmi konkrétně. Kdykoli můžeme konat dobro, je to právě Boží příchod, kdy nás nejdříve Kristus zahrnuje láskou, která pak v dobrém skutku přináší světlo v konkrétní pomoci, v nezištné ochotě naslouchat druhému a posloužit mu dary, které máme od Boha.


Pane Ježíši, děkuji ti za dar času, který mi dáváš, abych mohl naplnit život dobrem - dobrýmslovem, odpuštěním, štědrým obdarováváním druhých, službou a pomocí, kterou se projevueš ty sám. Děkuji ti za tvůj příchod do mého života, který se jednou završí při mé smrti. Daruj mi milost,ať vždy, když přijdes s dobrým vnuknutímdo mé mysli, najdeš mé srdce otevřené a ať ode mne zakusíš přijetí, které se projeví v poslušnosti a ochotě se podle tvého vnuknutí a slova zařídit. Věřím, že takový život bude nejlepší přípravou na tvůj příchod v čase mé smrti i v čase tvého příchodu na konci času.

Maria, královno věčného života, veď mé kroky a rozhodování směrem, který mi ukazuje tvůj syn Ježíš Kristus. Vypros mi milost, ať směřuji k trvalému završení svého života ve věčném přebývání s Bohem a lidmi, kteří se snažili žít Kristovu lásku. Amen.

Duchovní slovo

Rodina, vlast, národ, kultura

Rodina, vlast, národ, kultura

Leave review
Važme si dar svobody, který má rozvíjet člověka k svobodnému "ano" Bohu, lá...
Číst více
Ježíš chce obnovit církev svou láskou

Ježíš chce obnovit církev svou láskou

Leave review
Ježíš působí v církvi, byť je ona nedokonalá a hříšná ve svých členech. Je ...
Číst více
Učme se žít tak, jak žije Bůh

Učme se žít tak, jak žije Bůh

Leave review
Ježíš uzdravuje ochrnulou ženu po 18 letech její nemoci - uzdravuje v den z...
Číst více
Vyprosme si od Ježíše milost obrácení

Vyprosme si od Ježíše milost obrácení

Leave review
Ježíš reaguje na neštěstí, o kterých mu říkají lidé. Pokud se podle Ježíše ...
Číst více