Vyvol si život a ne smrt

Duchovní slovo

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Leave review
Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát
Číst více
Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Leave review
Cesta světla 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše. Rozjímání otce biskup...
Číst více
Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Leave review
Cesta světla 7. Ježíš dává apoštolům moc odpouštět hříchy. Rozjímání otce b...
Číst více
Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. Vzkříšený Ježíš...
Číst více

Mojžíš řekl lidu: "Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej jeho hlas a lni k němu, neboť jen tak budeš žít a dlouho zůstaneš na zemi, o niž přísahal Hospodin, že ji dá tvým otcům Abrahámovi Izákovi a Jakubovi." (Dt 30,19-20)


Co znamená žít? Velšský básník Waldo Williams odpověděl na tuto prastarou otázku takto: "Skutečně žít znamená vnímat své bytí mezi úzkými stěnami jako široký prostor." Někdy jsou zdi života skutečně užší, než bychom chtěli. Možná jsme neměli příležitost zakusit všechno, po čem jsme toužili. Možná jsme omezeni nedostatkem prostředků nebo časem nebo různými okolnostmi. Jak tedy máme žít v "širokém prostoru" navzdory omezením těmito úzkými zdmi?

Básník Williams a také prorok Mojžíš se shodli v tom, že nejde o překonání omezení, abychom dosáhli blahobyt nebo úspěch nebo dokonce naplnění. Podstatné je být vděčným, pokorným a věrným. Důležité je najít spokojenost i v malých věcech a skromných podmínkách.

Přemýšlej o volbě, před kterou Mojžíš postavil Izraelity. Zaslíbená země, do které se připravují vstoupit, je jasně definovaná. Nemohou rozšířit její hranice, aby z ní udělali zemi ještě bohatší a silnější. Pokud se však rozhodnou milovat Boha a poslouchat jeho přikázání, budou vnímat svou zem jako požehnané místo. Na druhé straně, pokud by překročili Jordán a přijali by lákavé nabídky různých bůžků, kráčeli by v touze zvětšovat svou zem podle svých choutek, nevděčnost by zničila šanci vstoupit do vnitřního pokoje, který jim Bůh připravil.

Šest týdnů budeš "obývat zemi postu". Možná se ti její hranice budou zdát příliš těsné, když se budeš vzdávat svého času a některých svých nároků. Zamysli se nad svými tužbami. Důvěřuješ všemu, po čem toužíš, že ti to přinese požehnání? Když se tvé počáteční nadšení v nejbližších týdnech promění na únavu nebo hlad, jak rozeznáš požehnání, kterým tě pečující ruka Boží chrání, vede a kultivuje tvůj růst?

Můžeš uvažovat o seznamu důvodů, proč být vděčným. Je dobré si ho také napsat pro lepší uvědomění si Boží štědrosti. Můžeš vnímat život druhých, kteří žijí v těžších podmínkách, než ty.

Naučme se v tomto postním období vděčnosti za maličkosti. Věnování pozornosti Boží dobrotě rozžehne v tobě vděčnost a lásku k němu.


"Pane, pomoz mi věnovat méně pozornosti

úzkým stěnám, které svírají můj život

a dej mi více pozornosti k tomu, jak chceš rozšířit

prostor mé pokory, vděčnosti a lásky

v maličkostech, které mi něžně kladeš do cesty.

Amen."

/Použito z časopisu "Slovo medzi nami", který vydávají slovenští redemptosité/

 

Duchovní slovo

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Leave review
Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát
Číst více
Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Leave review
Cesta světla 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše. Rozjímání otce biskup...
Číst více
Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Leave review
Cesta světla 7. Ježíš dává apoštolům moc odpouštět hříchy. Rozjímání otce b...
Číst více
Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. Vzkříšený Ježíš...
Číst více