Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více

Z několika málo útržků církevnítradice si můžeme vytvořit byť malou, ale poučnou skicu života sv. Jáchyma aAnny.

Zpísemných zpráv je však považováno za nejvýznamnější tzv. protoevangelium sv.Jakuba, které je apokryfním spisem vzniklým až ve 2. století a Církev jakotakovému nepravému nikdy nepřiznala hodnotu apoštolského.

Jehoinformace o rodičích Panny Marie nesou nejen starobylost a vážnost, alezanechaly i značnou odezvu v liturgii, stejně tak v lidové zbožnosti, která seudržela jako církevní tradice. Navíc se s nimi shoduje i zpráva o viděníblahoslavené stigmatizované Kateřiny Emerichové a s nimi shodně hovoří takévýchodní podání, zaznamenané sv. Epifaniem a Janem Damašským.

Např.uvádějí, že Jáchym s Annou výtěžek pastýřského zaměstnání rozdělovali vždy natři díly, a to na oběť chrámu, chudým a poslední díl, i co do kvality, užívalina vlastní potřeby. Nikdy netrpěli nedostatkem. Stali se pohrdanými prodočasnou neplodnost, ale svou nezlomnou důvěrou otevřenými Božím záměrům.

Podleprotoevangelia Jáchym pocházel z Galileje a Anna byla dcerou jistéhobetlémského kněze. Z jejího rodu pocházela i Alžběta, kterou již evangeliumjmenuje jako Mariinu příbuznou. Mezi Mariiny nejbližší by patřila také MarieKleofášova, matka Zebedeovy manželky Salome, Judy Tadeáše a Jakuba Menšího.Konkrétnost příbuzenských vztahů se nepovažuje za spolehlivě doložitelnou.

Jáchym aAnna spolu žili jako manželé, přičemž po dobu 20ti let se jim údajně nenarodilžádný potomek. Jelikož Jáchym byl starším knězem a neplodnost byla považovánaza Boží trest, jednoho dne byla Jáchymova oběť veleknězem odmítnuta. Jeho krokypak vedly do přírody ke kající modlitbě. Ani přes pohrdání neztratili titostarší manželé svou nezlomnou důvěru a zůstali otevřenými Božím záměrům.

Podleprotoevangelia i zprávy o zjevení K.E. se manželům žijícím v odloučenosti,modlitbě a práci zjevil archanděl Gabriel. Na jeho slovo se Jáchym vrátil kmanželce, s níž se setkal pod Zlatou bránou v Jeruzalémě a díky jejichctnostnému životu mohl se v jejich rodu dovršit Boží plán spásy.

Svojidceru Marii "od Boha milovanou" zasvětili coby malé dítě vJeruzalémském chrámu, kde jí umožnili další výchovu.

Jáchym aAnna splnili to, co Bůh od nich očekával a zůstali v pozadí. Jáchym se údajněMariina návratu nedožil a Anna prý zesnula až ve vysokém věku. Její hebrejskéjméno znamená "milostiplná" či "omilostněná", jméno Jáchymse váže na význam "příprava na Spasitele" či se překládá i jako"bude Bohem vyvýšen".

Památkusvaté Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehoř XIII. v roce 1584.

(Zdroj http://catholica.cz)

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více