Boží světlo v našem životě - obrácení sv. Pavla

Duchovní slovo

Hledat Boha přijímáním pravdy

Hledat Boha přijímáním pravdy

Leave review
Ježíš konstatuje neochotu uvěřit u farizeů a zákoníků. Jsou zaslepeni svou ...
Číst více
Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Leave review
Ježíš prožívá smutek nad nepřijetím od těch, kteří mu měli být nejblíže - k...
Číst více
Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo je světlem pro náš život

Leave review
Božím slovem je Ježíš Kristus, světlo světa, které prozařuje každého člověk...
Číst více
Pronásledovaný Ježíš

Pronásledovaný Ježíš

Leave review
Předpověď nenávisti židů vůči Pánu Ježíši. Velmi přesný popis důvodu nenávi...
Číst více

Pavel promluvil k lidu: "Já jsem Žid. Narodil jsem se v Tarsu v Kilíkii, ale vyrostl jsem tady v tom městě, a přesně jsem byl vychován, jak to žádá otcovský zákon, ve škole u Gamaliela. Moje horlivost pro Boha byla veliká, jak je tomu u vás dodneška. Proto jsem pronásledoval toto učení až na smrt: dával jsem spoutat a do vězení zavírat muže i ženy. To mi může dosvědčit i velkněz a celá rada starších. Od nich jsem také dostal listy pro bratry v Damašku a odebral se (tam), abych i odtamtud přivedl svázané (křesťany) do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem byl na cestě a už se blížil k Damašku - bylo to kolem poledne - náhle mě z nebe obklopilo oslnivé světlo. Padl jsem na zem a uslyšel, že ke mně mluví nějaký hlas: `Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?' Já jsem odpověděl: `Kdo jsi, Pane?' A on mi řekl: `Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Muži, kteří byli se mnou, viděli sice světlo, ale hlas toho, který ke mně mluvil, neslyšeli. Zeptal jsem se: `Pane, co mám dělat?' Pán mi odpověděl: `Vstaň a jdi do Damašku! Tam ti bude řečeno všechno, co máš vykonat.' Protože jsem od jasu toho světla nic neviděl, vedli mě moji průvodci za ruku, a tak jsem přišel do Damašku. Tam mě navštívil jistý Ananiáš, muž zbožný podle Zákona, který měl nejlepší pověst u všech tamějších židů. Přišel ke mně a řekl mi: `Bratře Šavle, ať zase vidíš!' A v tom okamžiku jsem opět nabyl zraku a uviděl ho. On pak řekl: `Bůh našich otců tě předem určil k tomu, abys poznal jeho vůli, viděl Spravedlivého a slyšel jeho vlastní hlas. Ty mu přede všemi lidmi budeš svědčit o tom, co jsi viděl a slyšel. Proč tedy ještě váháš? Vstaň, vzývej jeho jméno, dej se pokřtít a očistit od svých hříchů.'" (Sk 9,1-22)


Slyšeli jsme svědectví apoštola Pavla o tom, jak Bůh změnil jeho život. Jak těžko se popisuje moment, kdy člověk novým způsobem řekne "ano" Bohu. Každý z nás máme osobitou cestu, ale mluví k nám ten stejný Ježíš. Někdy v domnění, že jdeme za pravdou, se pouze držíme přesvědčení, na které jsme zvyklí, a raději nezkoumáme jeho kořeny, abychom nebyli zvikláni ve svých názorech. Pavel byl původně přesvědčen, že křesťané jsou lháři. Nezkoumal poctivě učení, které hlásali apoštolové a první křesťané. Bylo pro něj pohoršením, že někdo, kdo byl ukřižován jako ten, který se dělal Bohem, by měl být ukazatelem jeho životní cesty. V hloubi duše byl přesvědčen, že slouží Bohu, když aktivně pronásledoval křesťany.

Jaké to muselo být setkání s Kristem, když v jednom okamžiku, radikálně a úplně změnilo život Šavla, který se stal Pavlem. Šavel znamená "vyžádaný", "vyžadovaný" a v setkání s Kristem se změnilo jeho poslání. Bůh si vyžádal od Šavla, aby se stal Pavlem a tak i apoštolem pohanů. Jméno Pavel znamená ze starobylého římského původu "malý", "nepatrný", "drobný", "skromný". Od momentu setkání s Ježíšem Pavel v pokoře, v obdivu nad Boží milostí, s vroucností srdce ohlašoval Ježíše Krista jako jediné ospravedlnění z hříchů, jako naši jedinou naději a život.

Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti (apoštolům), řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se." (Mk 16,15-18)

Každý z nás se můžeme obrátit. Nemusí to být totální nárazová změna. Některé záležitosti Bůh nechává dozrát, jiné mění náhle a zase jiné se mění pomalu.

Udělejme dnešní den jeden malý krůček, ve kterém se chceme přiblížit k Bohu. Ať je to třeba jedno malilinkaté rozhodnutí, které něco změní v našem životě - a to nejenom dnes, ale i zítra a pozítří. Zjistíme, jak málo je v nás síly.  To ať nás povzbudí k ještě vroucnější odevzdanosti Bohu a ochotnějšímu naslouchání jeho slovu.


Pane Ježíši Kriste, obrať celý můj život k tobě. Chci se vzdát všeho, co mě zdržuje na cestě k tobě a k životu, který si ode mě přeješ - v povolání, které mám žít. Dej mi, prosím, svého svatého Ducha. Amen.

Duchovní slovo

Hledat Boha přijímáním pravdy

Hledat Boha přijímáním pravdy

Leave review
Ježíš konstatuje neochotu uvěřit u farizeů a zákoníků. Jsou zaslepeni svou ...
Číst více
Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Leave review
Ježíš prožívá smutek nad nepřijetím od těch, kteří mu měli být nejblíže - k...
Číst více
Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo je světlem pro náš život

Leave review
Božím slovem je Ježíš Kristus, světlo světa, které prozařuje každého člověk...
Číst více
Pronásledovaný Ježíš

Pronásledovaný Ježíš

Leave review
Předpověď nenávisti židů vůči Pánu Ježíši. Velmi přesný popis důvodu nenávi...
Číst více