Boží světlo v našem životě - obrácení sv. Pavla

Duchovní slovo

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Leave review
Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát
Číst více
Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Leave review
Cesta světla 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše. Rozjímání otce biskup...
Číst více
Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Leave review
Cesta světla 7. Ježíš dává apoštolům moc odpouštět hříchy. Rozjímání otce b...
Číst více
Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. Vzkříšený Ježíš...
Číst více

Pavel promluvil k lidu: "Já jsem Žid. Narodil jsem se v Tarsu v Kilíkii, ale vyrostl jsem tady v tom městě, a přesně jsem byl vychován, jak to žádá otcovský zákon, ve škole u Gamaliela. Moje horlivost pro Boha byla veliká, jak je tomu u vás dodneška. Proto jsem pronásledoval toto učení až na smrt: dával jsem spoutat a do vězení zavírat muže i ženy. To mi může dosvědčit i velkněz a celá rada starších. Od nich jsem také dostal listy pro bratry v Damašku a odebral se (tam), abych i odtamtud přivedl svázané (křesťany) do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem byl na cestě a už se blížil k Damašku - bylo to kolem poledne - náhle mě z nebe obklopilo oslnivé světlo. Padl jsem na zem a uslyšel, že ke mně mluví nějaký hlas: `Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?' Já jsem odpověděl: `Kdo jsi, Pane?' A on mi řekl: `Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Muži, kteří byli se mnou, viděli sice světlo, ale hlas toho, který ke mně mluvil, neslyšeli. Zeptal jsem se: `Pane, co mám dělat?' Pán mi odpověděl: `Vstaň a jdi do Damašku! Tam ti bude řečeno všechno, co máš vykonat.' Protože jsem od jasu toho světla nic neviděl, vedli mě moji průvodci za ruku, a tak jsem přišel do Damašku. Tam mě navštívil jistý Ananiáš, muž zbožný podle Zákona, který měl nejlepší pověst u všech tamějších židů. Přišel ke mně a řekl mi: `Bratře Šavle, ať zase vidíš!' A v tom okamžiku jsem opět nabyl zraku a uviděl ho. On pak řekl: `Bůh našich otců tě předem určil k tomu, abys poznal jeho vůli, viděl Spravedlivého a slyšel jeho vlastní hlas. Ty mu přede všemi lidmi budeš svědčit o tom, co jsi viděl a slyšel. Proč tedy ještě váháš? Vstaň, vzývej jeho jméno, dej se pokřtít a očistit od svých hříchů.'" (Sk 9,1-22)


Slyšeli jsme svědectví apoštola Pavla o tom, jak Bůh změnil jeho život. Jak těžko se popisuje moment, kdy člověk novým způsobem řekne "ano" Bohu. Každý z nás máme osobitou cestu, ale mluví k nám ten stejný Ježíš. Někdy v domnění, že jdeme za pravdou, se pouze držíme přesvědčení, na které jsme zvyklí, a raději nezkoumáme jeho kořeny, abychom nebyli zvikláni ve svých názorech. Pavel byl původně přesvědčen, že křesťané jsou lháři. Nezkoumal poctivě učení, které hlásali apoštolové a první křesťané. Bylo pro něj pohoršením, že někdo, kdo byl ukřižován jako ten, který se dělal Bohem, by měl být ukazatelem jeho životní cesty. V hloubi duše byl přesvědčen, že slouží Bohu, když aktivně pronásledoval křesťany.

Jaké to muselo být setkání s Kristem, když v jednom okamžiku, radikálně a úplně změnilo život Šavla, který se stal Pavlem. Šavel znamená "vyžádaný", "vyžadovaný" a v setkání s Kristem se změnilo jeho poslání. Bůh si vyžádal od Šavla, aby se stal Pavlem a tak i apoštolem pohanů. Jméno Pavel znamená ze starobylého římského původu "malý", "nepatrný", "drobný", "skromný". Od momentu setkání s Ježíšem Pavel v pokoře, v obdivu nad Boží milostí, s vroucností srdce ohlašoval Ježíše Krista jako jediné ospravedlnění z hříchů, jako naši jedinou naději a život.

Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti (apoštolům), řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se." (Mk 16,15-18)

Každý z nás se můžeme obrátit. Nemusí to být totální nárazová změna. Některé záležitosti Bůh nechává dozrát, jiné mění náhle a zase jiné se mění pomalu.

Udělejme dnešní den jeden malý krůček, ve kterém se chceme přiblížit k Bohu. Ať je to třeba jedno malilinkaté rozhodnutí, které něco změní v našem životě - a to nejenom dnes, ale i zítra a pozítří. Zjistíme, jak málo je v nás síly.  To ať nás povzbudí k ještě vroucnější odevzdanosti Bohu a ochotnějšímu naslouchání jeho slovu.


Pane Ježíši Kriste, obrať celý můj život k tobě. Chci se vzdát všeho, co mě zdržuje na cestě k tobě a k životu, který si ode mě přeješ - v povolání, které mám žít. Dej mi, prosím, svého svatého Ducha. Amen.

Duchovní slovo

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Leave review
Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát
Číst více
Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Leave review
Cesta světla 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše. Rozjímání otce biskup...
Číst více
Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Leave review
Cesta světla 7. Ježíš dává apoštolům moc odpouštět hříchy. Rozjímání otce b...
Číst více
Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. Vzkříšený Ježíš...
Číst více