Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Duchovní slovo

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Leave review
Popeleční středou začíná postní období, které vyústí v oslavu Ježíšova zmrt...
Číst více
Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více

Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:

"Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvé-ho! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky."

Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. (Lk 1,39-56)


Panna Maria, která byla vzata do nebeské slávy svého Syna, naplnila své životní povolání. Když si všimneme, Písmo mluví jenom o několika událostech ve spojitosti s Marií. Za svého života z pohledu světa Maria žila skrytým a nenápadným životem. Byl to život prosté ženy z Nazareta, která očekávala celým srdcem spásu pro Izrael a celý svět. Žena, která v tichu svého srdce a v zasvěcení se Bohu, se celým svým životem otvírala na Boží vůli.

V jejím srdci postupně dozrávalo její životní povolání. Přijala Boží slovo. Nechala, aby si Bůh nakládal s její existencí, jak se mu líbí. Celým svým tělem, duší a vnitřním životem přijala Božího Syna.

Když nerozuměla tomu, co všechno se dělo ve spojitosti s Ježíšem, uchovávala si ty události a Boží slovo ve svém srdci a postupně se jí dotvářela mozaika Boží vůle - spasit svět skrze utrpení Ježíše Krista na kříži a skrze jeho zmrtvýchvstání.

Boží Syn nenechal tělo své Matky napospas prokletí rozpadu a smrti, vždyť skrze jeho milost se Marii nedotkla ani dědičná vina a také se nedopustila žádného osobního hříchu. A tak se naše nebeská Matka raduje se svým Synem v jeho slávě. Zároveň však jako naše Matka se zajímá o spásu svých dětí, má velkou starost o každého z nás.

Obnovme tedy právě dnes svůj život, zaměřme náš vnitřní zrak na Ježíše Krista, hledejme ho celým svým srdcem, doptávejme se, co si Bůh přeje, co a jak máme žít.

Nemusíme "být vidět", abychom měli pocit, že náš život má smysl. Máme žít věrně, s láskou, někdy i s mučednickou trpělivostí život našeho povolání. Tak jako Maria, když v něčem nebudeme Bohu rozumět, zachovávejme si to v srdci, nechme to v sobě dozrát a v tiché, oddané poslušnosti vytrvejme na cestě, kterou nás Ježíš i jeho Matka vede.


Maria, ty jsi dnes v Boží slávě,

a právě proto se o nás zajímáš,

abychom žili životem

podle Božího Syna

a pak společně s tebou

prožívali šťastnou věčnost.

Vypros nám, Maria, milost

radostného naslouchání Bohu,

uchovávání si jeho slova v srdci,

ať žijeme už zde na zemi

život, který má úroveň

nebeské slávy. Amen.

Duchovní slovo

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Leave review
Popeleční středou začíná postní období, které vyústí v oslavu Ježíšova zmrt...
Číst více
Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více