Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Duchovní slovo

Bůh obrátí náš smutek v radost

Bůh obrátí náš smutek v radost

Leave review
Smutek apoštolů i ten náš se promění Ježíšovým zmrtvýchvstáním a sesláním D...
Číst více
Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Klement Hofbauer

Svatý Klement Hofbauer

Leave review
Dnes máme svátek redemptoristy sv. Klementa Hofbauera, rodáka z jihomoravsk...
Číst více
Prosme o dary Ducha svatého

Prosme o dary Ducha svatého

Leave review
Duch Svatý nás vede ke svobodě nezištné lásky. V Duchu svatém nalezneme v ž...
Číst více

Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:

"Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvé-ho! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky."

Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. (Lk 1,39-56)


Panna Maria, která byla vzata do nebeské slávy svého Syna, naplnila své životní povolání. Když si všimneme, Písmo mluví jenom o několika událostech ve spojitosti s Marií. Za svého života z pohledu světa Maria žila skrytým a nenápadným životem. Byl to život prosté ženy z Nazareta, která očekávala celým srdcem spásu pro Izrael a celý svět. Žena, která v tichu svého srdce a v zasvěcení se Bohu, se celým svým životem otvírala na Boží vůli.

V jejím srdci postupně dozrávalo její životní povolání. Přijala Boží slovo. Nechala, aby si Bůh nakládal s její existencí, jak se mu líbí. Celým svým tělem, duší a vnitřním životem přijala Božího Syna.

Když nerozuměla tomu, co všechno se dělo ve spojitosti s Ježíšem, uchovávala si ty události a Boží slovo ve svém srdci a postupně se jí dotvářela mozaika Boží vůle - spasit svět skrze utrpení Ježíše Krista na kříži a skrze jeho zmrtvýchvstání.

Boží Syn nenechal tělo své Matky napospas prokletí rozpadu a smrti, vždyť skrze jeho milost se Marii nedotkla ani dědičná vina a také se nedopustila žádného osobního hříchu. A tak se naše nebeská Matka raduje se svým Synem v jeho slávě. Zároveň však jako naše Matka se zajímá o spásu svých dětí, má velkou starost o každého z nás.

Obnovme tedy právě dnes svůj život, zaměřme náš vnitřní zrak na Ježíše Krista, hledejme ho celým svým srdcem, doptávejme se, co si Bůh přeje, co a jak máme žít.

Nemusíme "být vidět", abychom měli pocit, že náš život má smysl. Máme žít věrně, s láskou, někdy i s mučednickou trpělivostí život našeho povolání. Tak jako Maria, když v něčem nebudeme Bohu rozumět, zachovávejme si to v srdci, nechme to v sobě dozrát a v tiché, oddané poslušnosti vytrvejme na cestě, kterou nás Ježíš i jeho Matka vede.


Maria, ty jsi dnes v Boží slávě,

a právě proto se o nás zajímáš,

abychom žili životem

podle Božího Syna

a pak společně s tebou

prožívali šťastnou věčnost.

Vypros nám, Maria, milost

radostného naslouchání Bohu,

uchovávání si jeho slova v srdci,

ať žijeme už zde na zemi

život, který má úroveň

nebeské slávy. Amen.

Duchovní slovo

Bůh obrátí náš smutek v radost

Bůh obrátí náš smutek v radost

Leave review
Smutek apoštolů i ten náš se promění Ježíšovým zmrtvýchvstáním a sesláním D...
Číst více
Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Klement Hofbauer

Svatý Klement Hofbauer

Leave review
Dnes máme svátek redemptoristy sv. Klementa Hofbauera, rodáka z jihomoravsk...
Číst více
Prosme o dary Ducha svatého

Prosme o dary Ducha svatého

Leave review
Duch Svatý nás vede ke svobodě nezištné lásky. V Duchu svatém nalezneme v ž...
Číst více