Michael, Rafael, Gabriel - naslouchat Božím andělům

Duchovní slovo

Advent - ve svátosti smíření nalezneme pokoj duše

Ježíš nás zve k následování a slibuje pokoj naší duši.
Číst více

Advent - příchod milosrdného Spasitele

Podobenství o dobrém pastýři
Číst více

Advent - příchod Pravdy, která osvobozuje

Ježíš uzdravuje ochrnutého a odpouští mu hříchy. Učitelům zákona zjevuje sv...
Číst více

Tajemství Neposkvrněného početí Panny Marie

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie na Svaté Hoře - pouť pražské arc...
Číst více

Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti."

Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem."

Natanael mu na to řekl: "Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele! " Ježíš mu odpověděl: "Proto věříš, že jsem ti řekl: 'Viděl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš ještě větší věci:"

A dodal: "Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka."  (Jan 1,47-51)


Dnes je svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Andělé jsou inteligentní duchovní bytosti stvořené Bohem. Rozlišují se podle různé služby a poslání, které mají od Boha. Jejich jméno také označuje toto poslání. Život andělů se tajemně proplétá s životem lidí. Boží vnuknutí k nám přicházejí několika cestami a jednou z nich je také vnuknutí od andělů, kteří nám předávají vzkaz od Boha. "Jako by mi něco říkalo", mluvíme, když někdy máme silný vjem něčeho, co nás přesahuje, například v důležitém rozhodování.

Jméno archanděla Michaela znamená "Kdo je jako Bůh?". Michael nás bude vždy varovat, když se budeme chtít pýchou vytrhnout  z pozice pokory a podřízenosti Bohu. Michael se svými anděly bojuje s Luciferem o naši duši, když nám přináší vnitřní impulzy, které nás vedou k milující oddanosti Bohu.

Jméno Gabriel znamená "Bůh ukázal svou sílu". Tento archanděl přinesl nejdůležitější slovo Boží Panně Marii, zvěst, že se má stát matkou Božího Syna. V našem životě buďme vnímaví na Boží slovo. Archanděl Gabriel nám bude pomáhat v pravidelném čtení Písma, k naslouchání Božímu slovu. Bude nás povzbuzovat, abychom podle poznaného Božího slova žili.

Archanděl Rafael, "Bůh uzdravil", nás vede ke zdravému způsobu života, k správné životosprávě duše i těla. Bude nás povzbuzovat k dostatečnému nasycení se Božím slovem, k přijímání Krista ve svátostech, zvláště k přijímání Ježíše v eucharistii a svátosti smíření.


Pane Ježíši, posílej nám vždy své svaté archanděly a anděly strážné. Obdaruj nás milostí, ať jim nasloucháme s otevřeným srdcem a ochotou plnit tvou vůli. Za pomoci archanděla Michaela nás ochraňuj od Zlého. Působením archanděla Gabriela nás obdaruj svým slovem, poznáním tvé vůle a také jejím uskutečněním. Příchodem archanděla Rafaela nám dej sílu vždy vstát z bláta svých hříchů vstříc tvému milosrdenství ve svátosti smíření a eucharistii. Amen.