Buďme důstojným Božím chrámem

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Když Ježíš pozdravován zástupy vjel do Jeruzaléma, vešel do chrámu. Rozhlédl se po všem, a protože už bylo pozdě večer, odešel s Dvanácti do Betánie. Když druhý den vyšli z Betánie, dostal hlad. Zdálky uviděl fikovník, který měl listí. Šel tedy, zdali by na něm něco nalezl. Když k němu přišel, nenalezl nic jiného než listí; nebyl totiž čas fíků. Řekl mu: "Ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce!" Jeho učedníci to slyšeli.

Přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět všechny, kteří v chrámě kupovali a prodávali, zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačům holubů a nedovolil, aby někdo nesl nějakou věc chrámem.

A učil je: "Je přece psáno: `Můj dům ať je domem modlitby pro všechny národy', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě!" Uslyšeli to velekněží a učitelé Zákona a usilovali o to, aby ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl jeho učením vzrušen.

Když nastal večer, odešel Ježíš s učedníky z města. Když ráno šli okolo toho fíkovníku, uviděli, že je uschlý až do samých kořenů.

Petr si vzpomněl a řekl: "Mistře, podívej se! Ten fíkovník, který jsi proklel, je uschlý!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám: Kdo řekne této hoře: `Zdvihni se a vrhni do moře!', a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít. A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky." (Mk 11,11-25)


Bůh má hlad. Má hlad po lásce člověka. Po ovoci Ducha, které by viděl rád na stromě našeho života. Pán přichází v každém čase. Není to jenom jeho náhlý příchod v momentě naší smrti. On přichází i tehdy, kdy si myslíme, že ještě není čas na obrácení. Pán jde kolem fíkovníku našeho života. Stará se o něj, dodává mu vláhy a očekává ovoce.

Kráčí také chrámem našeho srdce. Zamysleme se, čím naplňujeme naše srdce přes den. Jaké máme priority a na čem stavíme náš život. Dejme si pozor, aby náš Pán náhodou nenašel chrám srdce zaházený světskými cetkami, egoistickým hledáním svých výhod v mezilidských vztazích, nedostatkem lásky nebo hříšným chováním.

Naše srdce má být domem modlitby. Pán se chce s námi setkat v centru našeho já, chce si u nás učinit příbytek, chce v nitru našeho srdce sdílet svůj věčný život s naším životem. Chce nám vlévat plnost lásky, která nás bude měnit do pravé podoby Bohu a do plnosti lidství.

Pokud Pán ani nemá kudy jít, pokud z chrámu naší duše zůstalo jenom zbořeniště, můžeme zanechat destrukční jednání a obrátit se k Pánu vroucí modlitbou. Všechno, co mu řekneme, věřme, že už jsme dostali.


Pane Ježíši, rozdmýchej v nás touhu po pravém životě, po pravých hodnotách a především po tobě.

Obnov chrám našeho srdce a dej nám obrácení v tom všem, kde hledáme jen sami sebe a tak znesvěcujeme tvůj chrám.

Dej nám vroucí, radostnou, vytrvalou a věrnou lásku k tobě, k nebeskému Otci i Duchu svatému. Dej nám milost ochoty měnit své smýšlení a jednání podle tvého slova.

Chceme, aby náš život se stal důstojným chrámem. Přebývej v nás navěky. Amen.

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více