Dát Bohu svůj život

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

K Ježíšovi přišli někteří z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?"

On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: "Co mě pokoušíte? Ukažte mi denár!" Když mu jej podali, zeptal se jich: "Čí je tento obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu." Velice se nad tím podivili. (Mk 12,13-17)


Bůh je plný lásky a moudrosti. Dokáže použít i lidský úskok k tomu, aby svou trpělivostí a vyjádřením pravdy zahanbil ty, kteří ho pronásledují a chtějí přivést do úzkých.

Z Ježíšova slova zaznívá silný akcent, abychom Bohu odevzdávali to, co mu patří. Co patří nám? Tento svět je nám pouze propůjčen k tomu, abychom se naučili lásce, moudrosti a pravdě, jaká je v Bohu samotném. V našem životě máme používat celou naši šikovnost, sílu, rozum, inteligenci a celé naše srdce, abychom hledali a nalézali to, co si přeje Bůh.

Všechno ostatní, co je ve společnosti organizováno jako potřebné pro společný život státu, by se nemělo zanedbávat.

Pán Ježíš se ptá s pohledem na denár: "Čí je tento obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Teď se Ježíš dívá na každého z nás a ptá se: "Koho obrazem jsi ty?"

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. (Gn 1,27) Jsme tedy určeni k tomu, abychom se svým životem začali podobat Bohu. Opět si dejme odpověď na otázku: "Koho, nebo čeho jsem obrazem, odrazem?" Pokud naše srdce neodráží světlo Boží tváře, zkoumejme, kde je zdroj naší temnoty a utíkejme obnovit obraz naší duše za milosrdným Kristem, který nás čeká ve svátosti smíření a Eucharistii. Ať zcela patříme Bohu. Potom plně budeme patřit také jeden druhému v plné úctě a lásce.

Neoddávejme své srdce starostem, svým plánům, lidským řešením nebo hledání našich cest. Srdce každého z nás má patřit Bohu. Hledejme nejprve Boží království a všechno ostatní se nám přidá. Uvěřme slovu Ježíše Krista a svým životním postojem tuto víru vyznávejme.


Pane Ježíši, dej nám víru v Tebe, ať naše plány a náplň našeho života vycházejí ze setkání s Tebou. Amen.

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více