Neposkvrněné početí Panny Marie

Duchovní slovo

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více

Když pojedl Adam ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl."

Bůh řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!"

Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.

"Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?

"Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla."

Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, bud zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu." Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.  (Gn 3, 9-15. 20)


Existenčním odvratem od Boha, odmítnutím základního Božího plánu s lidstvem, Adam s Evou uvrhli celé lidstvo do stínu smrti, utrpení, pociťované vzdálenosti od Boha. Dědičným hříchem vstoupil do vztahu mezi mužem a ženou stín neporozumění. Muž má od tohoto momentu v sobě egoistickou žádostivost, tendenci chápat ženu pouze jako prostředek k sebeuspokojení. Žena zase svými přehnanými nároky na muže, aby uspokojil její hlad citu, nemůže naplnit svá očekávání.

Do této tragické události však zaznívá Boží příslib, prvotní evangelium - protoevangelium o příchodu nového člověka, potomka, který se bude řídit původním Božím plánem. Tento nový potomek, Ježíš, narozený z Marie, zničí moc ďábla.

Tak se Maria tím, že se stává Matkou Spasitele, stává také novou Evou -  Matkou nového pokolení lidí, kteří v Krista uvěří a zvolí si způsob svého života podle Boží vůle. Bůh si vyčlenil Marii ze zákona dědičného hříchu. Tedy Maria nebyla dotčena prvotní vinou Adamovou a byla uchráněna zárodků zla, žádostivosti. Nebyla však uchráněna důsledků dědičného hříchu - utrpení a smrti. Ochotně to všechno přijala zvláště při zvěstování a pod křížem a dala nám příklad, abychom se i my tím, že budeme následovat Ježíše Krista svým životem a životním postojem, stali neposkvrněnými a čistými od všeho hříchu.


Poprosme naši nebeskou Matku o milost, kterou nejvíce potřebujeme.

Duchovní slovo

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více