Připravit se na smrt dobrým životem

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

Ježíš řekl: "Jako bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli; v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v onen den na střeše, ale věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal; a stejně tak kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Vzpomeňte si na Lotovu ženu! Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej. Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána." Dva budou na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Když to slyšeli, otázali se ho: "Kde to bude, Pane?" Řekl jim: "Kde bude tělo, tam se slétnou i supi." (Lk 17,26-37)


Pán Ježíš ve své řeči o konci světa a svém druhém příchodu nejdříve naznačuje, co bude předcházet, než přijde. Jaké znamení času bude pro nás znakem jeho příchodu. Zároveň však upozorňuje, že lidé nebudou vnímat vnější události jako předvoj Ježíšova příchodu. Navíc, "prvním" druhým příchodem Krista pro každého z nás bude den naší smrti. Povětšinou to bude den jako každý jiný. Může to být úterý nebo čtvrtek, lidé budou sázet, stavět, kupovat. Možná my také. Pro každého z nás to bude den, o kterém nevíme, kdy přijde.

Ježíš nás vybízí, abychom se učili moudrosti a začali zaměřovat svůj zrak na záležitosti věčné a trvalé. To neznamená, abychom přestali pracovat, starat se o své blízké a utekli někam na poušť nebo do samoty. Ale abychom pracovali v lásce k lidem, abychom se starali o své blízké s Boží láskou, abychom prožívali den s Kristem a s jeho postojem k životu. To má pečeť věčnosti. Jednou, když přijde náš Pán, budeme od něj přijati do království, které jsme se snažili vytvářet už zde na zemi.


Pane Ježíši, přijď! Přijď už nyní a teď!

Přebývej v mém srdci, zabydluj se v mém životě!

Přijď a přetvářej mé srdce podle svého Srdce.

Přijď a dej mi lásku, kterou oplýváš ty sám.

Přijď a zůstaň se mnou navěky. Amen.

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více