Věřím v život věčný

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

K Ježíšovi přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám ustanovil: `Zemře-li něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´ Bylo sedm bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel a také nezanechal potomka. A stejně třetí. A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Komu z nich bude patřit, až po vzkříšení vstanou? Všech sedm ji přece mělo za manželku." Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, neznáte Písmo ani moc Boží! Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: `Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův´? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte!"  (Mk 12,18-27)


Nová nebesa a nová země, Boží království po vzkříšení z mrtvých, se nebude řídit zákony podle našich představ o tomto životě. Mezilidské vztahy budou očištěny Boží mocí a charakter existence bude podle slov apoštola Pavla: ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. Manželství je jedna z cest dorůstání do nezištnosti lásky, ale není cílem a trvalým stavem. V království věčnosti láska nebude plodit fyzicky další bytosti, ale bude přivedena do dokonalosti svobody Božích andělů a na této úrovni se také bude projevovat.

Ruku na srdce, nevíme, jak to tam bude. Víme však, že naše láska, pokud bude uváděna v praxi tady na zemi způsobem, jak ji žil Ježíš - tedy v nezištnosti, v milosrdenství, ve vzájemné službě, v pokoře, v trpělivosti - tato láska bude završena Boží mocí v každém z nás. A tak budeme zářit věčným životem, který je láskou odvěčnou, nekonečnou, nezničitelnou.

Vraťme se tedy na zem, dnešní den prožijme v lásce nezištné. Vykonejme něco dobrého, odpovězme gestem lásky našim blízkým i tehdy, když z toho nebudeme mít nic. Pak to bude zajisté krůček k lásce, která nikdy nezanikne.


Pane Ježíši, dej nám svého svatého Ducha, ať tuto lásku rozvíjíme den co den, až k jejímu završení při naší smrti. Amen.

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více