Věřím v život věčný

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více

K Ježíšovi přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám ustanovil: `Zemře-li něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´ Bylo sedm bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel a také nezanechal potomka. A stejně třetí. A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Komu z nich bude patřit, až po vzkříšení vstanou? Všech sedm ji přece mělo za manželku." Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, neznáte Písmo ani moc Boží! Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: `Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův´? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte!"  (Mk 12,18-27)


Nová nebesa a nová země, Boží království po vzkříšení z mrtvých, se nebude řídit zákony podle našich představ o tomto životě. Mezilidské vztahy budou očištěny Boží mocí a charakter existence bude podle slov apoštola Pavla: ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. Manželství je jedna z cest dorůstání do nezištnosti lásky, ale není cílem a trvalým stavem. V království věčnosti láska nebude plodit fyzicky další bytosti, ale bude přivedena do dokonalosti svobody Božích andělů a na této úrovni se také bude projevovat.

Ruku na srdce, nevíme, jak to tam bude. Víme však, že naše láska, pokud bude uváděna v praxi tady na zemi způsobem, jak ji žil Ježíš - tedy v nezištnosti, v milosrdenství, ve vzájemné službě, v pokoře, v trpělivosti - tato láska bude završena Boží mocí v každém z nás. A tak budeme zářit věčným životem, který je láskou odvěčnou, nekonečnou, nezničitelnou.

Vraťme se tedy na zem, dnešní den prožijme v lásce nezištné. Vykonejme něco dobrého, odpovězme gestem lásky našim blízkým i tehdy, když z toho nebudeme mít nic. Pak to bude zajisté krůček k lásce, která nikdy nezanikne.


Pane Ježíši, dej nám svého svatého Ducha, ať tuto lásku rozvíjíme den co den, až k jejímu završení při naší smrti. Amen.

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více