Zříkat se nečistých pohledů, abychom objevili krásu člověka

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství." (Mt 5,27-32)


Ježíš nás vede cestou jeho Srdce. Tato cesta je cestou Božích synů a dcer. Prohlubuje naše svědomí v rámci Božích přikázání, rozšiřuje bohatost chápání, co má Bůh na mysli, když nás chce uchránit od věčného neštěstí, které bychom si na sebe mohli uvrhnout.

V šestém Božím přikázání zkusme vycítit Boží touhu, která nám chce sdělit, že jedině čistým srdcem můžeme  správně vidět člověka a jeho hodnotu. Žádostivým pohledem degradujeme druhého ve svých očích na předmět našeho chtíče. Pokud takovému dívání se dáme prostor, pak tento pohled zatemní celý náš život, negativně ovlivní naše rozhodování, uvažování a zabije naši duši.

Člověk je tvor dynamický a záleží na nás, kterým směrem budeme vnitřně růst. Později totiž vybublá na povrch to, co si tajně skrýváme ve svém srdci. Jednou neuhlídáme tu temnotu, kterou chceme před druhými zakrýt.

Proč bychom měli kráčet ve tmách? Ježíš je světlem a máme kráčet ve světle, i když to stojí zříkání se. Pro muže - a v dnešní době zvlášť i pro ženy - je důležité zříkání se pohledů, které by vedly k vnitřnímu rozvíjení žádostivosti, která by člověka nakonec mohla zničit.

Ženy by si měly uvědomit, že svým vyzývavým oblečením mohou být zodpovědné za hříchy, ke kterým svým chováním pobízí muže k vnitřním těžkým hříchům. Pak jsou také zčásti zodpovědné za jejich zavržení, pokud se takový muž ve svém jednání nezastaví a neobrátí se od svého špatného jednání.


Pane Ježíši, odpusť nám ledabylost v chápání šestého přikázání,

které má chránit základní hodnoty člověka v tajemství jeho sexuality.

Odpusť nám hříchy proti tomuto přikázání, zvláště ty,

nad kterými jen tak mávneme rukou a nebereme je vážně.

Uzdrav náš pohled tvým pohledem,

ty buď naší silou v překonávání pokušení proti čistotě,

ty nám daruj pohled, který oplývá tvou čistotou,

tvým přijetím a tvou úctou, kterou máš ke každému člověku. Amen.

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více