O smyslu lidského života

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.'

Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'

Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'

Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'

Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'

On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.'

A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života." (Mt 25,31-46)


Nepotřebujeme hluboká zamyšlení nad smyslem lidského života. Pán Ježíš připomíná základní princip lidskosti, který bude stěžejní při posouzení našich životů v den posledního soudu. Ano, jednou "až" přijde Syn člověka. V malém slůvku "až" se popisuje konkrétní čas, přítomnost reality, která přijde, před kterou nikdo neuteče. Přijde bez ohledu na to, jestli někdo chce nebo ne. Bude to zhodnocení našeho života podle základního zákona, který byl vpečetěn do lidského srdce.

Bude to sice "až" někdy, ale jednou to budeme prožívat každý. Každý z nás dostane jasné potvrzení věčnosti podle toho, jak jsme jednali s našimi blízkými, bližními. A bude to posouzení Boží láskou. Každý člověk bude mít potvrzenou věčnost podle toho, jak se choval, jak odpouštěl, jak byl milosrdný, jak projevoval konkrétní lásku k bližním.

Nasytit hladového neznamená jenom nasytit tělo. Je tolik hladových po lidskosti, trpělivosti, milosrdenství, odpuštění. Tolik lidí hladoví po našem čase, blízkosti, komunikaci. Je tolik žízně po pravé lásce a možnosti se vypovídat ze svých těžkostí. Je tolik vězení, do kterých můžeme přinést trochu světla obyčejným povzbuzením. Je tolik pocestných, které můžeme osvěžit na jejich životních cestách. Je tolik nemocných, kteří trpí nedostatkem blízkosti druhého člověka.

Všude tam na nás čeká Kristus.


Pane Ježíši, vytrhni mě z mého egoismu,

otevři mi oči, ať vidím bližního v jeho pravé podstatě.

Dej mi do srdce hodně tvé lásky,

ať jako ty posloužím druhému i já.

Amen.

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více