Boží království už přichází

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi." Učedníkům pak řekl: "Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: `Hle, tady je!', `hle, tam!' Neodcházejte a neběhejte za nimi! Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen." (Lk 17,20-25)


Boží království je prostředí, kde je přítomen Bůh ve svobodném pozvání člověka. Boží přítomnost pak prozařuje lidské srdce i mezilidské vztahy. Bůh, který je v centru lidské existence, který je ve svobodě lásky přijímán, dává vyrůst plodům, které jsou jasným ukazatelem - tady jsme na "území" Božího království. Jsou to plody ducha: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Je to ovoce vzájemných vztahů, které utváří v lidských srdcích sám Bůh.

Chceme být v nebi? Chceme jednou žít šťastně po celou věčnost? Učme se zvyklostem nebeského království už nyní, kdy máme možnost osobně a svobodně zvát Boha do prostředí našich srdcí, vztahů, plánů. A pokud Boží tvořivost narazí na naše egoizmy, dejme skrze zřeknutí se egoismu prostor Bohu, životu, rozvoji a konkrétnímu projevení obětavé lásky. Dnešní den, byť to mohou být na první pohled maličkosti, budeme mít k tomu hodně příležitostí.

Ve chvilce ticha si popovídejme s Kristem a vykročme vstříc našim bližním v duchu Božího království.


Pane Ježíši, daruj mi svého Ducha,

přijď a zaplav mé srdce

- láskou, ať lásku rozdávám

- radostí nad tvým milosrdenstvím, ať milosrdenství prokazuji

- pokojem, ať se přenese také na druhé

- trpělivostí s druhými i se sebou samým, ať se ti podobám v úplném přijetí bližních

- laskavostí, ať druzí se ve mně setkají s tebou

- dobrotou, ať si u mě bližní odpočinou od nároků tohoto světa

- věrností, ať ti zcela patřím

- tichostí, ať dám prostor tobě a tvým plánům

- sebeovládáním, ať usměrňuji energii hněvu na energii modlitby

Pane, dej mi svého svatého Ducha. Amen.

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více