Milosrdenství očišťuje náš pohled na bližní

Duchovní slovo

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl. Ale Pán mu řekl: "Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. (Lk 11,37-41)


I když farizeové byli původně více spjati s obyčejným lidem, v Ježíšově době se stali "oddělenými". Tedy těmi, kteří nechtěli mít nic společného s "těmi nevědomci", kteří zanedbávají zákon. Obyčejnými lidmi pohrdali.

Učitelé zákona postupem času sestavili obsah povinností a nařízení, které měl pravověrný Žid dodržovat. Postupně to narostlo do takového stadia, že normální člověk neměl šanci dodržovat tolik ustanovení. Jednalo se o 613 předpisů, 365 zákazů a 248 příkazů. Farizeové těmto vnějším předpisům začali dávat mnohem větší důležitost, než Božímu slovu a Bohu samému. Jedním z  mnoha předpisů bylo také ustanovení o mytí se před jídlem. Ježíš tento předpis  "přehlédl". Když se farizeus podivil nad jednáním svého hosta - a byl jím mírně pohoršen - Ježíš mu vysvětlil podstatu náboženství, která nespočívá v předpisech, ale v milosrdenství, v hledání pokoje, ve službě bližním a v osobním vztahu lásky k Bohu, který se projevuje štědrostí, jakou má Bůh. "Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté." Štědrost a blíženecká láska vytváří vnitřní svobodu a moudrost života, která nepotřebuje zákazy a úzkostné plnění předpisů.

Člověk se stane čistým ne proto, že vykonal vnější skutek liturgického očištění, že "byl na mši svaté", že "absolvoval zpověď", ale proto, že se na mši svaté setkal osobně s Ježíšem, že ve svátosti smíření mu Pán odpustil hříchy a smířil ho se svým Otcem a tak mu otevřel cestu k druhým lidem.

Štědrostí a rozdáváním lásky, kterou nám dává Bůh, se změní náš pohled na druhé, kteří neumí  vždy konat správně. Tehdy si všimneme, co potřebují a sami si od nich necháme posloužit tam, kde máme své nedostatky.


Pane Ježíši, dej mi štědré srdce, ať uvidím bližního ve světle tvé lásky. Amen.


Duchovní slovo

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více