Božím zákonem je milosrdenství a odpuštění

Duchovní slovo

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Leave review
K vytrvalosti ve víře je potřebná láska k pravdě. Bez ní člověk žije v blud...
Číst více
Hledat Boha přijímáním pravdy

Hledat Boha přijímáním pravdy

Leave review
Ježíš konstatuje neochotu uvěřit u farizeů a zákoníků. Jsou zaslepeni svou ...
Číst více
Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Leave review
Ježíš prožívá smutek nad nepřijetím od těch, kteří mu měli být nejblíže - k...
Číst více
Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo je světlem pro náš život

Leave review
Božím slovem je Ježíš Kristus, světlo světa, které prozařuje každého člověk...
Číst více

Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých.

Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: "Chceš být zdráv?" Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou." Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lehátko a choď!" A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil.

Ten den však byla sobota. Proto židé tomu uzdravenému namítli: "Je sobota! Nesmíš nosit lehátko!" Odpověděl jim: "Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: `Vezmi své lehátko a choď!'" Zeptali se ho: "Kdo je ten člověk, který ti řekl: `Vezmi ho a choď'?" Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil, protože na tom místě bylo mnoho lidí.

Později ho Ježíš potkal v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!" Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu. (Jan 5,1-3a.5-16)


Když si čteme evangelium, zkusme "vyměnit" ty lidi, kteří vedli dialog s Ježíšem a dosaďme se na jejich místo my sami. Často jsme v pozici toho nemocného, který polehával u rybníku u Ovčí brány. Je to konkrétní místo, které se nazývalo Bethzatha - "dům slitování" nebo "dům vylití". My také "poleháváme" nemocní v některých oblastech života. A právě ta místa se mají stát prostorem setkání s Ježíšem. On přichází i dnes do hlubin našeho života, do oblastí, kde jsme nemocní hříchem. Hřích nás v něčem paralyzuje, znehybňuje našeho ducha, svazuje, ubíjí a utlačuje. Často už ani nechceme hřešit, ale zvyk nebo naše neschopnost se ovládnout, případně nedostatečná bdělost nás znovu a znovu uvádějí do špatných rozhodnutí.

Dnes však přichází Ježíš a ptá se každého z nás: "Chceš být zdráv?"

Možná Pánu chceme vypovědět, že jsme ve své bídě sami. Nějakým opakovaným hříchem můžeme trpět léta, protože léta trpíme útlakem z něčí strany. Někdy je naše slabost způsobena okolnostmi a povahou, které ztěžují rozhodování k dobru. Možná jsme nepotkali nikoho, kdo by nás povzbudil, abychom vykročili na cestu uzdravení. K ponoření do Božího milosrdenství nám často mohou bránit  vnitřní okovy nejistoty a obav, nebo dokonce strach a také jiní lidé. A my pak v životě posedáváme v zajetí svých vášní a v některých oblastech jsme to i vzdali. "Nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří."

Jenomže dnes, na tomto místě naší bídy, v prostoru našeho nejvnitřnějšího "já", k nám přichází Ježíš, kterého jméno znamená Bůh je spása. To on je přímo zdrojem vod proudících do života věčného. On je jediným pramenem našeho obrácení, uzdravení a nové síly. Je potřeba se setkat s živým Ježíšem, který je pro nás jediným zákonem. I předpisy církve vycházejí od něj a nejsou "nad" Boží svobodu, která se projevuje v štědrosti nekonečného milosrdenství.


V tichu svého srdce nechme, aby nad oblastí, ve které hřešíme, nad naší nemocí duše nebo nad naší chorobou těla Ježíš vyslovil své mocné slovo: "Vezmi svou nemoc a vstup do mého Srdce. Vezmi své hříchy a přijď ke mně. Vydej do mých rukou vše, co tě tíží, svazuje, sráží na kolena, co ti bere životní sílu,  čeho se děsíš, co tě přesahuje a deptá! Na chvilku spočiň v oceánu života, který  ve mně proudí." 

Duchovní slovo

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Leave review
K vytrvalosti ve víře je potřebná láska k pravdě. Bez ní člověk žije v blud...
Číst více
Hledat Boha přijímáním pravdy

Hledat Boha přijímáním pravdy

Leave review
Ježíš konstatuje neochotu uvěřit u farizeů a zákoníků. Jsou zaslepeni svou ...
Číst více
Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Leave review
Ježíš prožívá smutek nad nepřijetím od těch, kteří mu měli být nejblíže - k...
Číst více
Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo je světlem pro náš život

Leave review
Božím slovem je Ježíš Kristus, světlo světa, které prozařuje každého člověk...
Číst více