Buďme připraveni na příchod Krista každodenní láskou

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ (Mt 25,1-13)


V Ježíšově době bylo zvykem, že svatba trvala sedm dní. Odehrávala se v kruhu většího počtu hostů, v družné a hlučné zábavě. Nejdůležitější událostí byl svatební průvod. Konal se v prvním dnu svatby, večer nebo v noci. Podle toho, jak se večerní zábava protáhla. Ženich doprovázený hosty si odváděl nevěstu zahalenou závojem z domu jejích rodičů do svého domu, kde byla připravena svatební hostina.

Právě tento průvod Ježíš používá ve svém podobenství. Vyznačené dívky měly povinnost očekávat přicházejícího ženicha a nevěstu s rozžatými lampami.

Přicházející ženich je Ježíš, který nás chce uvést na svatební hostinu věčného života, kde bude plnost radosti a pokoje. Z naší strany to znamená být připraven s hořící lampou. Lampa je naše srdce, olej je živá víra a světlo je život podle Ježíšova slova - tedy život naplněný láskou k Bohu a k bližnímu v duchu našeho životního povolání.

V breviáři, modlitbě církve, je nádherný úvodní hymnus, který vystihuje oslavným způsobem tajemství Ježíšova podobenství, abychom ho dobře pochopili. Hymnus je zároveň modlitbou o dar obrácení, abychom bděli, tedy projevovali každodenní lásku našim bližním.


Aj, Ženich jde, dí z nebe hlas,

kdo moudrý, ať procitne,

Lampu připraviti má čas,

a tak hanbě unikne.

Když Pán o půlnoci přijde,

svým radost chtěje dáti,

kdo nemoudrou pannou bude,

venku zůstane státi.

 

Lampa ta je svědomí tvé,

olejem víra v Krista,

láska pak s nadějí, ty dvě,

učiní, že je jistá.

Čistý olej býti musí,

má-li hořeti jasně,

sic se plamen sám zadusí,

přichystej si jej časně.

 

Jestliže se zde opozdíš,

nic nedbaje dobrého,

marně potom jinému díš:

Dej mi z oleje svého.

Neb ten, kdo má, pro sebe má,

strom nedává jinému

stromu ovoce, každý dá

to, co má, pánu svému.

 

Chceš-li býti z počtu svatých,

musíš znamení míti

kříže Kristova v činech svých

a v srdci jej nositi.

Nic platný Beránek není

tomu, jenž ctnosti nedbá,

jako tvrdému kamení

déšť plodnosti nedodá.

 

Obrať se k Bohu rychle zas,

uvaž, že tvůj čas míjí.

"Dnes" dokud je, máš ještě čas,

ten, který rychle míjí,

když pak přejde, nevrátí se,

nadarmo se ohlídáš,

k pokání jiného více,

navěky neuhlídáš.


Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více