Falešné představy o Bohu

Duchovní slovo

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více
Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stal...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou přízeň, čas milosrdné lásky a čas k našemu obrá...
Číst více

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: "Za koho mne zástupy pokládají?" Oni mu odpověděli: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků." Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Za Božího Mesiáše." On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim: "Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží i zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen." (Lk 9,18-22)


K lidem se chováme podle toho, za koho je považujeme. K Bohu se chováme podle toho, jaké máme o něm přesvědčení. Je hodně předsudků vůči církvi, někteří se vůči ní chovají pouze podle toho, k čemu ji zneužili ti, kteří měli zodpovědnost zprostředkovat druhým spásu.

Naše falešné představy a neadekvátní chování k Bohu, k církvi i k druhým vězí v nás samých. Apoštolové měli také zkreslené chápání Krista, ale postupně začali tušit, kým je - tváří v tvář znamením, které konal a díky moci slova, které slyšeli a skrze které byli uzdravováni ze svých pochybností.

Abychom mohli růst k pravému poznání našeho Pána, je potřebný dar Ducha svatého - dar poznání, rady, rozumu, moudrosti a také dar naší spolupráce s Boží milostí. Náš vklad spočívá v tom, že se budeme snažit demaskovat jádro našeho negativního pohledu na Boha a na druhé lidi, že se postupně s pomocí Boží i za pomoci člověka vyrovnáme s vlastní negativní minulostí a otevřeme se na život s Kristem. To také bude obnášet skutečnost, že vědomě přijmeme utrpení, nepřijetí, vlastní hříšnost, ale také hloubku svobody, uzdravení a radosti, kterou dává Ježíš těm, kteří ho milují. Je to cesta každodenního přijetí kříže i zmrtvýchvstání. Potom uvidíme Ježíše takového, jaký je a ještě více si ho zamilujeme.


Kdo jsi, Pane?

Duchovní slovo

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více
Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stal...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou přízeň, čas milosrdné lásky a čas k našemu obrá...
Číst více