římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Ježíš má moc nad přírodními zákony

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více

Hned po nasycení pěti tisíc mužů Ježíš přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh směrem k Betsaidě, než on rozpustí zástup. Rozloučil se s nimi a odešel na horu, aby se modlil.

Když nastal večer, byla loď daleko na moři a on sám ještě na zemi. Viděl, jak se namáhají s veslováním, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel (Ježíš) k nim a kráčel po moři, ale chtěl je minout. Když ho viděli kráčet po moři, mysleli, že je to přízrak, a vykřikli. Všichni ho totiž viděli a zděsili se. On však na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!"

Vstoupil k nim na loď, a vítr přestal. Byli celí ohromeni úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s těmi chleby, protože jejich srdce bylo nechápavé. (Mk 6,45-51)


Mnohé názory na Ježíše Krista jsou ovlivněny omezeným lidským myšlením, fantazií a neschopností uvěřit, že tesař z Nazareta je Božím Synem, který přišel spasit celé lidstvo. Normálně bychom čekali, že Bůh nás zachrání "hollywoodským" způsobem. Zlé bez milosti okázale a s příslušnou dávkou efektů eliminuje a dobré bude hýčkat veškerým materiálním dobrem. Ježíš se však jevil - až na případ zázraků - jako normální člověk.

Apoštolům nedošlo, že ten, který rozmnožil hmotu (chléb a rybu), dokáže se nad hmotu i "povznést" a nemusí být omezen fyzikálními zákony, kterých je tvůrcem.

Ježíš v prostředí našich námah, zápasů, hříšnosti dokáže kráčet "zlehka". On totiž kraluje nad každým zlem. Jemu nemůže zabránit žádná překážka, aby se k nám dostal. Tedy až na jednu. Když někdo nechce hledat pravdu, zatvrdí-li se v prosazování si pouze svých přesvědčení a vzdá se nabízené pomoci.

Někdy můžeme v přítomnosti Ježíše pociťovat strach. Může nastat situace, kdy zakusíme zázrak, zvláštní Boží moc v našem životě, nebo v životě našich blízkých. Tehdy zjišťujeme, že Ježíš má plnou moc, nekonečnou důstojnost prozářenou majestátem lásky a milosrdenství.

Ježíš se nám může zdát "nelidský", nebo přímo jako přízrak, když nejedná, jak jsme my zvyklí jednat. Ježíš totiž miluje své nepřátele, dobře činí těm, kteří mu ubližují a dělá to i v naší době. V těchto věcech běžně toneme a nemůžeme nad nimi vládnout bez Boží pomoci.


Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, můj Vykupiteli. Přijď ke mně zvláště v bouřích mého života, kdy nedokážu žít to, co mám - lásku k bližnímu. Přijď se svou mocí zvláště tehdy, kdy zakouším svou bezmoc v hledání síly k odpuštění, smíření a k projevení milosrdenství. Často se zmítám omezen svými silami, ale přijdeš-li ty, právě tehdy se mohu posunout ve  svém životě dál. Buď, prosím, se mnou navždy, ať mohu dorůstat do plného poznání, kým jsi. Klaním se ti, Pane Ježíši, a vyznávám: "Ty jsi mesiáš, Syn živého Boha. Ty si chceš v mém srdci učinit příbytek. Přijď, Pane Ježíši! Amen."

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více