Ježíš - světlo našeho života

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: "Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však ještě víc křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" Odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. (Lk 18,35-43)


Promítněme si dnešní evangelium do našeho života. Slepec u Jericha Ježíše neviděl. Slyšel však, že prochází kolem. Také od mnoha svědků slyšel, kým Ježíš je. Ježíš uzdravuje beznadějně nemocné. A tento Ježíš, kterého ten slepý nevidí, prochází právě kolem. Je to poslední šance, jak být zdráv. S vírou v Ježíšovo milosrdenství a jeho moc volá slepec ve víře, že bude uzdraven. Dává Ježíši titul "Syn Davidův", kterým byl označován v židovské teologii očekávaný Mesiáš.

Slepec nedbal na to, že je svým křikem lidem na obtíž. Šlo jenom o jedno, aby ho Ježíš v tom davu zaslechl.

Ježíš se zastavil. Ježíš je citlivý na volání člověka, který v něj doufá. Povolává lidi, aby k němu slepého přivedli. Ježíš povolává i dnes, abychom jeden druhého přiváděli k němu v různých nemocech našeho srdce. V dialogu se slepcem naslouchá tomuto člověku a svým slovem se dotýká podstaty jeho nemoci. Ježíš svým slovem přináší otevření zraku.

My Ježíše přímo nevidíme, víme však od očitých svědků, že Ježíš činí velké divy a uzdravuje z nemocí duše i těla. Tento Ježíš je přítomen ve svatostánku našich kostelů. Tohoto Ježíše přijímáme při mši svaté. Boží Syn jako odvěčný Logos, skrze kterého Bůh Otec stvořil všechno, co je, proniká celý vesmír a veškeré bytí světa viditelného i neviditelného.

Boží slovo je potřeba vztáhnout přímo na život každého z nás.

Ježíš prochází prostorem a celým tajemstvím mého bytí. Ježíše sice nevidím, ale mohu volat. Nevidím ve svém životě lásku? Mohu křičet k Bohu. Nevidím východisko v mnoha situacích, ale je tady ještě Ježíš. Jsem slepý k potřebám svých bližních a egoizmus zasahuje slepotou oči mého srdce, které má vidět? Je tady, Ježíš, který má moc uzdravit nemocný zrak duše. Jsem zaslepen hříšným pohledem na věci i lidi? Na život a jeho tajemství? Je tady Ježíš, který přichází odpustit hříchy, uzdravit jádro mého svědomí. Ježíš přináší naději na světlo, které je věčné a nezastíní ho žádná temnota.


Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou.

Přeji si Pane, abych viděl.

Abych konečně viděl mé nejbližší ve světle tvé lásky.

Abych prozřel a uviděl tebe, mého Boha,

abych si uvědomil tvou neustálou lásku ke mně.

Dej, Pane, ať vidím v událostech mého života

tvou tajemnou přítomnost a prozřetelnost.

Dej,  Synu Davidův, ať vidím tužby svých bližních,

ať je přivádím k tobě, abys je také uzdravil.

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!

Pane, dej, ať vidím!

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více