Láska je víc, než lidská představa o dokonalosti

Duchovní slovo

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více
Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stal...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou přízeň, čas milosrdné lásky a čas k našemu obrá...
Číst více

Ježíš řekl: "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Zavíráte před lidmi nebeské království. Sami do něho nevstupujete, a těm, kdo chtějí vstoupit, v tom zabraňujete. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho nového věřícího, a když se jím někdo stane, děláte z něho syna pekla, dvakrát horšího, nežli jste sami. Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: `Kdo by přísahal při chrámu, není vázán, kdo však by přísahal při chrámovém zlatě, je vázán.' Pošetilci a slepci! Co je víc: zlato, či chrám, který to zlato posvětil?

Dále říkáte: `Kdo by přísahal při oltáři, není vázán, ten však, kdo by přísahal při daru, který na něm leží, je vázán.' Slepci! Co je víc: dar, či oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží; a kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při tom, kdo v něm přebývá; a kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom, kdo na něm sedí." (Mt 23,13-22)


Jedním z pokušení zbožných je náboženská horlivost vnucovaná druhým, která je svazuje a zabraňuje vstoupit do svobody dítěte nebeského království. Dalším pokušením je pak upřesňovat plnění zákona nekonečným škatulkováním dobrých skutků, jež však zcela zastíní vědomí živé Boží skutečnosti.

Boží království je prostředí vzájemné lásky a úcty mezi člověkem a Bohem a také mezi lidmi navzájem. Prvenství má Boží láska k nám a naše láska k Bohu, nicméně ona není v rozporu se skutečnou a pravou láskou mezi námi lidmi.

Farizeové a učitelé zákona akcentováním příkazů a zákazů zapomněli na smysl těchto přikázání - zapomněli na lásku, milosrdenství, svobodu a pestrost Božích darů v člověku. Z náboženství vytvořili nelidský systém, který měl zabezpečit pocit svatosti pro toho, kdo do puntíku splní to, co oni uznají za důležité. Tak si ani nevšimli, že zastínili Boží úmysl svými představami o dokonalosti, začali zaměňovat to, co vystihovalo lásku k Bohu za to, z čeho oni měli nějaké výhody.

Dejme si pozor na to, z jakého úhlu se díváme na naše bližní. Pokud po nich budeme vyžadovat slepé dodržování toho, co my dodržujeme, uvědomme si, že jejich stupeň poznání je možná jiný, než ten náš. Bůh také skrze nás může získat druhé na svou stranu. Bude to však možné tehdy, budou-li bližní z našeho postoje vnímat opravdovou a nefalšovanou lásku, vroucí touhu po jejich štěstí, kterým je poznání Boží lásky, odpuštění, milosrdenství a možnost osvobození z hříchů.


Pane Ježíši, dej mi, prosím milost,

ať celým srdcem přilnu k tobě,

ať tak bližní zakusí z mého chování

plamen tvé lásky,

která uzdravuje, zachraňuje,

dává svobodu a přivádí k věčnému životu. Amen.


Duchovní slovo

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více
Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stal...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou přízeň, čas milosrdné lásky a čas k našemu obrá...
Číst více