Láska k Bohu a k bližnímu otvírá nebeskou bránu

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: "Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?" On odpověděl: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe!" Řekl mu: "Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít." Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal:

"A kdo je můj bližní?" Ježíš se ujal slova a řekl: "Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: 'Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?" On odpověděl: "Ten, kdo mu prokázal milosrdenství." A Ježíš mu řekl: "Jdi a stejně jednej i ty!" (Lk 10,25-37)


V dnešní době existuje seriózní výzkum ohledně "zvěčnění" lidských buněk. Vědci hledají "elixír" mládí skrze snahu objevit autoregeneraci lidské tkáně. Kosmetické firmy, salóny krásy a centra plastických operací se snaží alespoň vizuálně vylepšit vnější krásu člověka, tedy jeho tělo. Nicméně žádný vědec ani lékař nedokáže darovat člověku věčný život.

Ježíš na mnoha místech o věčném životě mluví. Tímto životem není věčný koloběh nějaké duše v různých reinkarnacích, zakončený "rozpuštěním se" do tzv. nirvány, do neosobního stavu nějakého univerza.

Co nám otvírá možnost věčného života? Ježíš v dialogu se znalcem zákona vede tohoto muže, aby pochopil, kde je podstata šťastné věčnosti člověka. Toto tajemství je propojeno s tím, jak jsme stvořeni. Milovat a být milován. Vstupovat do vzájemného dialogu s Bohem i člověkem, kde Bůh má výsadné postavení. Tak se totiž neztratíme v džungli názorů ohledně lidského štěstí.

Ježíš nakonec mění otázku, kterou si máme v životě klást. Ne "kdo je můj bližní", ale: "zachoval jsem se k druhému jako jeho bližní?" Slovo bližní, blíženec v sobě nese význam "být blízko", "přiblížit se", "souznít", "přebývat", "pochopit druhého". Dávejme si otázku, když o někom chceme mluvit, s někým se chceme setkat, něco chceme udělat - budu se chovat

- jako ten, který vytváří blízkost?

- jako ten, který se přiblíží s láskou a porozuměním?

- jako ten, který s druhým přebývá, protože v něm vidí hodnotu?

- jako ten, který projevuje milosrdenství?


Vykročme do svého života povzbuzeni Ježíšovým slovem, čiňme tak a budeme mít život věčný.

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více