Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.'

Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje.

Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.

Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!" (Lk 11,5-13)


Ve svém životě poznáváme, v čem chybujeme, jaký máme nedostatek v té či jiné oblasti života. Zároveň podvědomě vnímáme naši "pratouhu" po štěstí a plnosti života.

Pán Ježíš nás dnes povzbuzuje k prosebné modlitbě. Zároveň usměrňuje naše prosby k tomu, co je nejdůležitější, co nikdy nezanikne, co tvoří věčnost člověka. Bůh chce, abychom prosili o to, co chybí nám i dnešnímu světu nejvíce.

Když budeme prosit o lásku - abychom více měli rádi Boha a lidi - dostaneme do srdce lásku věčnou, úplnou, nezničitelnou.

Když budeme prosit o dar víry, Bůh nás obdaruje milující vírou, kterou nebude moci zničit žádný nedostatek, pronásledování nebo útisk.

Když budeme prosit o vzkříšení z mrtvých, když vnímáme, že jsme před Bohem mrtví, Bůh nám daruje zkroušené srdce, litujícího ducha a víru v jeho milosrdenství, takže se ze svých hříchů vyznáme, bude nám odpuštěno a do vínku obdržíme milost, abychom se hříchů varovali.

Když budeme prosit o naději, díky Boží milosti nás nezničí žádné pokušení k zoufalství.

Když budeme s důvěrou tlouci na Boží Srdce o pomoc v nebezpečí, on nám otevře brány své moci a záchrany.

Když budeme prosit o pokoru, on osobně bude měnit naše studené srdce na srdce pokorné a moudré.

Když budeme hledat poklady Božího království, přijde den, kdy nalezneme poklad našeho života a ten nám zůstane navěky.


Nebeský Otče, dej nám milost, ať neustáváme v modlitbě o dar Ducha svatého. Amen.

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více