Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.'

Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje.

Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.

Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!" (Lk 11,5-13)


Ve svém životě poznáváme, v čem chybujeme, jaký máme nedostatek v té či jiné oblasti života. Zároveň podvědomě vnímáme naši "pratouhu" po štěstí a plnosti života.

Pán Ježíš nás dnes povzbuzuje k prosebné modlitbě. Zároveň usměrňuje naše prosby k tomu, co je nejdůležitější, co nikdy nezanikne, co tvoří věčnost člověka. Bůh chce, abychom prosili o to, co chybí nám i dnešnímu světu nejvíce.

Když budeme prosit o lásku - abychom více měli rádi Boha a lidi - dostaneme do srdce lásku věčnou, úplnou, nezničitelnou.

Když budeme prosit o dar víry, Bůh nás obdaruje milující vírou, kterou nebude moci zničit žádný nedostatek, pronásledování nebo útisk.

Když budeme prosit o vzkříšení z mrtvých, když vnímáme, že jsme před Bohem mrtví, Bůh nám daruje zkroušené srdce, litujícího ducha a víru v jeho milosrdenství, takže se ze svých hříchů vyznáme, bude nám odpuštěno a do vínku obdržíme milost, abychom se hříchů varovali.

Když budeme prosit o naději, díky Boží milosti nás nezničí žádné pokušení k zoufalství.

Když budeme s důvěrou tlouci na Boží Srdce o pomoc v nebezpečí, on nám otevře brány své moci a záchrany.

Když budeme prosit o pokoru, on osobně bude měnit naše studené srdce na srdce pokorné a moudré.

Když budeme hledat poklady Božího království, přijde den, kdy nalezneme poklad našeho života a ten nám zůstane navěky.


Nebeský Otče, dej nám milost, ať neustáváme v modlitbě o dar Ducha svatého. Amen.

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více