Obnovit důvěru v nebeského Otce

Duchovní slovo

V nedostatku důvěřovat Bohu

V nedostatku důvěřovat Bohu

Leave review
Ježíš napomíná apoštoly, kteří si dělali starosti, že zapomněli si chléb a ...
Číst více
Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více

V těch dnech byl s Ježíšem zase velký zástup a neměli co jíst. Zavolal si učedníky a řekl jim: "Je mi líto zástupu, protože už tři dni jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, cestou je opustí síly, vždyť někteří z nich jsou zdaleka." Jeho učedníci mu odpověděli: "Kde by kdo mohl tady v neobydleném kraji sehnat tolik chleba, aby je nasytil?" Zeptal se jich: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm." Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předkládali; předložili je tedy lidu. Měli také několik malých ryb. Požehnal je a řekl, aby i ty předkládali. A najedli se dosyta a sesbíralo se ještě sedm košíků zbylých kousků. Těch (lidí) bylo na čtyři tisíce. Potom je propustil. Hned pak vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do dalmanutských končin. (Mk 8,1-10)


Být s Ježíšem neznamená mít všeho dostatek v každém čase. Žít jako křesťan znamená mít dostatek jídla pro svou duši a možnost obdarovávat své bližní pokrmem, který rozmnožuje Ježíš. "Hledejte nejdříve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mt 6,33)

Život s Bohem v sobě nese důvěru, s kterou prožíváme běžné starosti. Nejde jenom o jídlo, nebo oblečení. Starosti prožíváme na mnoha rovinách našeho života. Den co cen se musíme učit věnovat pozornost Božím záležitostem ohledně nás samých i ohledně těch, za které máme odpovědnost.

Ježíš řekl: "Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?" (Mt 6,25-27)


Pane Ježíši, Synu Boží,

ty jsi vždy s důvěrou hleděl na svého Otce.

Důvěřoval jsi mu i tehdy,

když po tobě chtěl obětovat život za naši spásu.

Tehdy jsi k němu volal:

"Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!"

Ve svém odevzdání života Otci jsi mu vyjádřil

úplnou důvěru v jeho lásku.

Prosíme, nauč nás této důvěře,

která není závislá na tom,

jestli se nám materiálně či lidsky daří.

Dej nám důvěru milujících dětí,

které všechno vkládají do rukou Otce

a s důvěrou v jeho dobrotu

žijí své životní povolání v trpělivé péči o druhé. Amen.

Duchovní slovo

V nedostatku důvěřovat Bohu

V nedostatku důvěřovat Bohu

Leave review
Ježíš napomíná apoštoly, kteří si dělali starosti, že zapomněli si chléb a ...
Číst více
Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více