Odpusť nám, Pane, jako i my odpouštíme

Duchovní slovo

Růženec jako rozjímavá modlitba

Růženec jako rozjímavá modlitba

Leave review
Vezměme růženec s důvěrou opět do rukou a objevme tuto modlitbu znovu ve sv...
Číst více
O růženci

O růženci - růžencový měsíc říjen

Leave review
Vezměme růženec s důvěrou opět do rukou a objevme tuto modlitbu znovu ve sv...
Číst více
Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Leave review
Terezie vkládala i ve slabosti a v hříchu svou naději v Boží lásku a milosr...
Číst více
Jaký smysl má život, když jednou skončí?

Jaký smysl má život, když jednou skončí?

Leave review
V každém čase našeho života hledejme pravdu a prohlubujme lásku skrze objev...
Číst více

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?"

Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesátsedmkrát.

Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit.

Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.

Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!'

Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí.

Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi.

Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh.

Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte."

Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel do judského území na druhou stranu Jordánu. (Mt 18,21-19,1)


Může Bůh odpustit vždycky? Jakoby nám toto dnešní evangelium říkalo, že Bůh odpustí jenom za jistých okolností. Bůh zajisté může odpustit vždycky, odpustit všechno. Jenomže samotné odpuštění Boží v sobě nese určitou pedagogiku, výchovu a vyžaduje krok proměny ze strany člověka. Bůh ve svém odpouštění očekává z naší strany ducha pokory, zkroušenosti a obnovené lásky k našim bližním . Do této pokory patří také ochota odpustit svým dlužníkům, ať už se jedná o dluh hmotný nebo duchovní.

Pro člověka, který nechce odpustit, se Boží odpuštění stává břemenem i výčitkou: "Proč jsi neodpustil svému bližnímu, když já jsem ti odpustil tolik zla a hříchů?"

Pokud žijeme v rodině, v nějakém společenství, neustále budeme narážet na nedokonalosti, chyby i hříchy našich bližních a budeme se muset učit odpuštění, abychom zakusili plnost Božího milosrdenství, osvobození od hříchů a mohli začít nový život.


Pomodleme se pomalu modlitbu "Otče náš" a při slovech "odpusť nám, jako i my odpouštíme" si  promítněme před svým vnitřním zrakem naše dlužníky, nebo lidi, kteří se proti nám nějak provinili a poprosme nebeského Otce o milost, ať jim odpustíme dřív, než nás o to poprosí.


Duchovní slovo

Růženec jako rozjímavá modlitba

Růženec jako rozjímavá modlitba

Leave review
Vezměme růženec s důvěrou opět do rukou a objevme tuto modlitbu znovu ve sv...
Číst více
O růženci

O růženci - růžencový měsíc říjen

Leave review
Vezměme růženec s důvěrou opět do rukou a objevme tuto modlitbu znovu ve sv...
Číst více
Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Leave review
Terezie vkládala i ve slabosti a v hříchu svou naději v Boží lásku a milosr...
Číst více
Jaký smysl má život, když jednou skončí?

Jaký smysl má život, když jednou skončí?

Leave review
V každém čase našeho života hledejme pravdu a prohlubujme lásku skrze objev...
Číst více