římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Přiblížilo se nebeské království

Duchovní slovo

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Leave review
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé víry v Boha a kultury života
Číst více
Pán můj a Bůh můj

Pán můj a Bůh můj

Leave review
Tomáš nevěřil, že apoštolové viděli zmrtvýchvstalého Krista. Uvěřil, až kdy...
Číst více
Maria - Matka ustavičné pomoci

Maria - Matka ustavičné pomoci

Leave review
Dějiny obrazu Panny Marie Matky ustavičné pomoci
Číst více
Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více

Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. (Mt 10,1-7)


Každý křesťan se stává křtem a svátostí biřmování také apoštolem. Apoštol je svědek Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Svědčí o živém Bohu, o Božím Synu milosrdném, laskavém, odpouštějícím. Svědčí svým životem, ve kterém se setkává s Kristem v osobní modlitbě, ve svatém přijímání, v dalších svátostech, v událostech života, v utrpení i radosti. Ve svém životním hledání díky přítomnosti svatého Ducha postupně Boha nalézá, Ježíše poznává a nechává se jím uzdravovat od svých hříchů, špatností, zlých sklonů a nechává Krista růst ve svém životě.

Ti, kteří věří v Ježíše Krista dostávají od něj milost, aby skrze jeho jméno vymítali démony a uzdravovali. Všude tam, kde přichází Kristova láska, je zlo nabouráváno a přemáháno. Sv. Pavel v jednom ze svých listů píše, že ne každý dostává dar vymítat démony, uzdravovat; ne každý je učitelem nebo má dar proroctví. Ale každého vybízí, aby usiloval ještě o vzácnější cestu - a vyzpíval hymnus na lásku:

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne." (1 Kor 1-8)

Takovou láskou budeme vyhánět démony a budeme uzdravovat lidi kolem nás a budeme šířit nebeské království.


Pane Ježíši, daruj nám milost, ať jsme tvými apoštoly každý ve svém prostředí. Ať lidé na základě našeho života začnou tebe hledat a po tobě toužit. Amen.

Duchovní slovo

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Leave review
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé víry v Boha a kultury života
Číst více
Pán můj a Bůh můj

Pán můj a Bůh můj

Leave review
Tomáš nevěřil, že apoštolové viděli zmrtvýchvstalého Krista. Uvěřil, až kdy...
Číst více
Maria - Matka ustavičné pomoci

Maria - Matka ustavičné pomoci

Leave review
Dějiny obrazu Panny Marie Matky ustavičné pomoci
Číst více
Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více