Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nyní jdu k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: `Kam jdeš?' Spíše je vaše srdce plné zármutku, že jsem vám to pověděl. Ale já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Ze hříchu: že ve mne nevěří; ze spravedlnosti: že odcházím k Otci a už mě neuvidíte; ze soudu: že vládce tohoto světa je už odsouzen." (Jan 16,5-11)


Ježíš nás svým slovem připravuje na seslání Ducha svatého, tajemné Boží osoby. V dnešní části evangelia o něm mluví jako o Přímluvci. Duch svatý v nás rozlišuje dobro od zla, Boží svět od světa, ve kterém vládne duch temnoty. Boží duch nás usvědčuje z hříchu, z hříšného chování a povzbuzuje ke správnému životu.

V daru svátosti biřmování na nás neopakovatelně sestoupil Boží duch,

  • vede nás k plnosti poznání Krista
  • prohlubuje a připomíná slova Ježíšova v běžném životě, abychom se podle nich řídili
  • dává  milost modlitby a to i tehdy, kdy my sami nejsme schopni se modlit
  • vede nás k pravdě života a k sjednocení našeho svědomí se slovem Božím
  • přimlouvá se za nás nevyslovitelnými vzdechy, které vychází přímo z pulzujícího Božího života
  • pojmenovává dobro a zlo, odděluje pravdu od lži, vede nás k pravdivosti a naplnění naší lidské identity
  • dává nám milost víry v  Ježíšovo milosrdenství, vede nás k vyznání hříchů
  • v Duchu svatém se prohlubuje zkušenost setkání se samotným Ježíšem, který nám dává poznávat svého Otce
  • díky Duchu svatému se stáváme svědky Ježíše zmrtvýchvstalého, který nás oživuje v eucharistii k novému způsobu života

S ochotou poprosme o příchod Ducha svatého:


Přijď, ó Duchu přesvatý,

rač paprsek bohatý,

světla svého v nás vylít.

Přijdi, Otče nebohých,

dárce darů přemnohých,

rač nám mysli osvítit.


Božský utěšiteli,

něžný duších příteli,

rač nás mile zotavit.

V práci libý pokoji,

smiřiteli v rozbroji,

rač nás v pláči utišit.


Světlo duši blažící,

srdce v tebe věřící,

rač milostně naplnit.

Člověk bez tvé pomoci

slábne a je bez moci,

vše mu může uškodit.


Viny z duší našich smaž

a vyprahlá srdce svlaž,

raněné rač vyhojit.

Srovnej, co je zkřiveno,

zahřej, co je studeno,

a nedej nám zabloudit.


Rač nás, v tebe věřící,

vroucně tebe prosící,

dary sedmi podělit.

Uděl v cnosti prospěchu,

v smrti dodej útěchu,

a dej v radost věčnou vjít.

Amen.

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více