Pozvánka k plnému životu

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více

Jeden z hostů ve farizeově domě řekl Ježíšovi: "Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království." 

Ježíš mu řekl: "Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: `Pojďte, vše už je připraveno.´ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: `Koupil jsem pole a musím se jít na ně podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.´ Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!´ Další řekl: `Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.´ Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: `Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.´ A služebník řekl: `Pane, stalo se, jak jsi rozkázal a ještě je místo.´ Pán řekl služebníkovi: `Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.´" (Lk 14,15-24)


Prvotní pozvání k obrácení a spáse obdrželi Izraelité. Náboženská hierarchie Ježíše nepřijala. Náš Pán však nemluví pouze o farizejích a zákonících. Mluví také o nás, když nepřijímáme jeho pozvání den co den. Ono se děje zvláště jemnými vnuknutími Ducha, který nás nabádá, co máme dělat a čemu se vyhýbat.

Ve chvilce ticha si uvědomme, že každý z nás jsme pozváni nejdříve přijmout Boží lásku. Mít vědomí přijetí od Boha. Nikdo nejsme natolik zlí, že by se na nás Boží pozvání nevztahovalo. Vždyť on přišel kvůli nám, hříšníkům. Bůh zve všechny. Osobně. Boží volání nás chce sjednotit s Ježíšovým Srdcem, abychom pak uzdraveni a proměněni přinášeli toto Boží pozvání a jeho lásku všem lidem, s kterými se setkáváme.

Na jiném místě evangelia Pán Ježíš mluví v podobenství o rozsévači, že jeho slovo může být udušeno našimi vlastními zájmy, představami, plány a názory. Jinde nás Ježíš vybízí, abychom ho dali v našem životě na první místo.

Udělejme to dnes a vytrvejme v tom zítra, pozítří - až do konce života.


"Panno Maria, laskavá Královno, vypros nám milost vytrvalosti v hledání a plnění Boží vůle. Amen."

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více