Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Duchovní slovo

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více
Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stal...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou přízeň, čas milosrdné lásky a čas k našemu obrá...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůživot. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!" (Jan 15,12-17)


Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. " Dnes náříká: "Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás." A dodává: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůživot."

Navzájem se máme milovat láskou, kterou vidíme na Ježíši Kristu. Je to láska, která má v sobě moc Boží. Ježíš nejenom položil život za své přátele, ale také za své nepřátele. Vykoupení je pro každého člověka, zvláště pro toho, kdo žije proti Bohu, proti člověku i proti sobě - aby se vlivem Kristovy lásky odvrátil od svého zla.

Abychom mohli naplňovat dnešní evangelium, je potřebné poznávání Kristovy lásky. Nejdříve v našem životěČlověk, který nezakusil lásku v dětství, v rodině, nese v sobě velkou ránu a často se stáváže reaguje na své okolí v tomto svém vnitřním napětí. Nicméně poznáváním Kristovy lásky se každý člověk může uzdravovat z těchto vnitřních tlaků a ran z nedostatku lásky. Poznání lásky Ježíše k nám se děje na základě jeho zvláštního daru, v modlitbě, v uvažování nad životem, v pokorné prosbě o tuto lásku a v konkrétních projevech dobra.

Položit život za druhé můžeme v maličkostech, kdy necháváme umírat svůj egoismus a snažíme se zajímat o život a štěstí druhých, o vytváření prostředí upřímnosti a vzájemné pomoci.  Tato Kristova láska v sobě nese nezměrnou míru trpělivosti, milosrdenství, ale také vyjádření pravdy a jasného pojmenování dobra a zla, pokud narazí na odpor. Nakonec - Kristova láska se obětuje tam, kde nedokáže přesvědčit slovem, dobrem, laskavostí.


Přijď Pane Ježíši, obdaruj nás touto láskou,

ať se navzájem milujeme tak, jako jsi miloval ty nás,

a jak zakoušíš ty, že tě miluje Tvůj Otec. Amen.

Duchovní slovo

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Bůh nám dá moudrost v pronásledování

Leave review
V čase zkoušky a pronásledování Bůh dá sílu našim slovům, činům i naší mysl...
Číst více
Bůh je naším zastáncem

Bůh je naším zastáncem

Leave review
Snažme se o život ve světle Božího slova a Bůh bude naším zastáncem ve svíz...
Číst více
Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Láska se neměří množstvím dobrých skutků, ale ochotou dát všechno

Leave review
Mít odvahu obdarovat druhé i ve svém nedostatku nám pomáhá, abychom se stal...
Číst více
Nyní je čas k našemu obrácení

Nyní je čas k našemu obrácení

Leave review
Bůh nám nyní projevuje svou přízeň, čas milosrdné lásky a čas k našemu obrá...
Číst více