Učit se rozjímavé modlitbě

Duchovní slovo

V nedostatku důvěřovat Bohu

V nedostatku důvěřovat Bohu

Leave review
Ježíš napomíná apoštoly, kteří si dělali starosti, že zapomněli si chléb a ...
Číst více
Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více

V těch dnech Ježíš vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.

Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i sidonského; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. (Lk 6,12-19)


Pán Ježíš dnes stojí na celé zemi. Vidí zástup všech lidí. Dívá se na každého z nás svým pohledem lásky a milosrdenství. Každého z nás si vyvolil, abychom byli s ním a v jeho moci abychom povstali k novému životu uzdraveni z našich hříchů, z našich jalových plánů, z našich nemocí, kterým trpí naše smýšlení. Ježíš nás volá jménem, každého z nás zná. Nechme teď ve chvilce ticha zaznít své jméno, které vysloví Ježíš. Vnímejme, co od nás dnes chce, jak máme žít, jak máme mluvit, když se setkáme s našimi blízkými nebo lidmi v práci nebo kdekoli je potkáváme.

Být s Ježíšem a naslouchat mu znamená dát si čas na modlitbu, ztišení. Znamená to také, oprášit bibli a z knihovny si ji dát na místo, které bude den co den místem setkání s ním. Začněme si číst po krátkých pasážích nejdříve Nový zákon. Krátce se pomodleme k Duchu svatému na začátku rozjímání, přečtěme si text a uvažujme, jak Boží slovo souvisí s naším životem. Nevadí, když nás nic nenapadne. Boží slovo nás totiž může ovlivnit v hloubi naší duše, aniž bychom si to hned všimli.

Myšlenky na den ať jsou pouze malým impulsem k osobnímu přebývání s Ježíšem, naslouchání jeho slovu a také jeho uskutečnění.

Přijďme dnes za Ježíšem tak, jak to činili lidé z dnešního evangelia - abychom Ježíše slyšeli a byli jsme tak uzdraveni z našich nemocí.


Pane Ježíši, ty chceš přebývat v mém srdci. Chceš být Bohem a Pánem mého života. Dej mi, prosím, otevřené srdce pro tebe, ať můžeš přebývat v každé události dnešního dne. Amen.


Duchovní slovo

V nedostatku důvěřovat Bohu

V nedostatku důvěřovat Bohu

Leave review
Ježíš napomíná apoštoly, kteří si dělali starosti, že zapomněli si chléb a ...
Číst více
Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více