Vánoce - čas narození Boží lásky v našem srdci

Duchovní slovo

V Boží moci řekněme

V Boží moci řekněme "stop" jakémukoli zárodku hříchu

Leave review
Pokud necháme ve svém srdci růst pokušení a lákání ke hříchu, pak v nás bud...
Číst více
Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Leave review
Ježíš vyzval ochrunulého v synagoze, aby zvedl svou ochrnulou ruku. Nemocný...
Číst více
Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Leave review
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Číst více
Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Leave review
Ježíš mění vodu ve víno, kdy služebníci na svatbě v Káně na jeho příkaz nap...
Číst více

Ježíš se rozhodl, že půjde do Galileje. Potkal Filipa a vyzval ho: "Pojď za mnou!" Filip pocházel z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip potkal Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta." Natanael mu namítl: "Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl: "Pojď a podívej se!" Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem." Natanael mu na to řekl: "Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Proto věříš, že jsem ti řekl: `Viděl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka." (Jan 1,43-51)


Ježíš své evangelium adresuje každému z nás. Číst Boží slovo, naslouchat mu, to musíme každý sám za sebe a zároveň společně. V první řadě se Boží výzva týká každého z nás. Tedy i dnešní den k nám přichází Ježíš a dívá se přímo do "očí naší duše". Jeho zvolání 'pojď a mnou' znamená nechat celý náš život proměnit Ježíšovým životem. Dobrovolně a radostně se nechat uvést Kristem do nového způsobu myšlení, chápání světa i života podle jediné pravdy o člověku. Plnost této pravdy kým jsme, jakou má náš život cenu a smysl, můžeme bezpečně poznávat v Srdci toho, od kterého pocházíme. 'Skrze něho povstalo všechno co jest', píše ve svém evangeliu Jan, který také popisuje povolání Filipa i Natanaela.

Filip i Natanael, podobně i Petr a Ondřej, Jan a další apoštolové nejdříve vroucně hledali očekávaného Mesiáše, kterého příchod předpovídal Jan Křtitel. Jana Křtitele osobně poznali, Jan také ukázal na Ježíše, že to je ten slíbený Vykupitel. V setkání s Ježíšem je nefascinovalo jenom to, co říkal, ale jak to říkal. Co všechno zářilo z jeho osoby! Majestát Božího syna, nepopsatelná laskavost a moc slova, které uzdravovalo nemocné, křísilo mrtvé, zachraňovalo zoufalé.

Ježíšovo "pojď za mnou" je zvláště dnes adresováno každému z nás. Hledejme u Ježíše  odpovědi na otázky, které jsme už možná vzdali. Pospíchejme k Spasiteli, který se kvůli nám narodil, veškerý čas věnoval svému Otci a nám, protože si nás zamiloval. Jeho touhou je zjevit nám život, který nepomine. Darovat nám to, co je věčné, co přesahuje smrt, co dává život.

V Ježíši Kristu se přímo skrývá tajemství, jak žít, aby se jednou potvrdila moc věčnosti tohoto života. Tedy jak žít pravou lásku, která nikdy nezanikne. Toto naše hledání ať rozdmýchá žár touhy poznávat to nejdůležitější v životě. V Ježíši Kristu se má celá naše šikovnost, vlastnosti, možnosti a dary rozvíjet směrem lásky darující se Bohu a druhým. Tato láska je v Ježíši Kristu v plnosti.


Pane Ježíši, daruj mi, prosím, lásku, která nekončí.

Lásku věčnou, lásku trpělivou a neustále narůstající.

Dej, ať má láska vychází z pravdy,

aby se nestala pomíjejícím sentimentem.

Dej mi lásku uzdravující, lásku po tobě

víc a více toužící, lásku tobě se dávající.

Dej mi Pane Ježíši milost, ať tě ještě více hledám,

a na tvé volání "pojď za mnou" ať dávám

odpověď "ano" celým svým životem. Amen.

Duchovní slovo

V Boží moci řekněme

V Boží moci řekněme "stop" jakémukoli zárodku hříchu

Leave review
Pokud necháme ve svém srdci růst pokušení a lákání ke hříchu, pak v nás bud...
Číst více
Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Leave review
Ježíš vyzval ochrunulého v synagoze, aby zvedl svou ochrnulou ruku. Nemocný...
Číst více
Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Leave review
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Číst více
Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Leave review
Ježíš mění vodu ve víno, kdy služebníci na svatbě v Káně na jeho příkaz nap...
Číst více