římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Vánoce - dítě Ježíš - znamení Boží přítomnosti

Duchovní slovo

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Ježíš nám zjevuje milosrdné srdce svého Otce
Číst více
Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš je hladový po naplnění Boží vůle a odmítá nabídky laciného štěstí a m...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apoštoly na hoře Tábor.
Číst více

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina - jak je psáno v zákoně Páně: `vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu´ - a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael." Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí." (Lk 2,22-35)


V dnešním evangeliu provázíme Marii a Josefa do Božího chrámu v Jeruzalémě. Ježíš jako prvorozený měl být podle Mojžíšova zákona zasvěcen Bohu jako dar nejvzácnější a zároveň to měla být živá památka na událost, kdy Bůh ušetřil prvorozené Izraelce od smrti, když umírali prvorození v Egyptě kvůli zatvrzelosti faraóna.

Toto zasvěcení Ježíše z rukou matky Marie a pěstouna Josefa vyjadřovalo také vědomí, že prvorozený syn úplně náleží Bohu. Dítě je vždy darem od Boha, a v Ježíši se zjevil absolutní Boží dar pro celé lidstvo. Rodiče si musí uvědomit, že jejich děti nejsou jejich majetkem, ale jsou Božím darem a mají být také Bohu darovány formou náboženské výchovy a vedení k Ježíši Kristu.

Tajemství Ježíše - Dítěte poodhalil Simeon, člověk milý Bohu, který díky  Duchu svatému vidí  v malém Ježíši očekávaného Spasitele lidstva. Simeon definuje malého Ježíška jako spásu pro lidstvo a světlo pro všechny národy. Každý z nás jsme konkrétním člověkem, členem lidstva, a měli bychom Boží slovo, které na první pohled zní "všeobecně", zaměřit na svůj osobní život.

Ježíš ve svém ohlašování evangelia, radostné zvěsti, říká: "Já jsem světlo světa". Tedy "Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha". On je "světlo pravé, které osvěcuje každého člověka". Sv. Pavel v listě Efezským říká: "Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla".

Abychom tedy byli světlem, pokloňme se nejdříve ve víře Ježíši - Dítěti. A když nás potká nějaké pronásledování kvůli Světlu v nás, ať už vnitřní nebo vnější, rozpomeňme se na to, co řekl Simeon Panně Marii: "Tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí". Tedy kříž Ježíše Krista, nějaké konkrétní trápení, kterému se v životě nedá vyhnout, můžeme přijmout v síle toho, který zvítězil nad každým pokušením, nad každou mocí Zlého.


Pane Ježíši, chceme Tě ve víře přijmout jako svého Spasitele, Vykupitele a Pána našeho života. Dej, ať uskutečňujeme tvé slovo den co den v praxi svým životním postojem a každým skutkem. Amen.

Duchovní slovo

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Ježíš nám zjevuje milosrdné srdce svého Otce
Číst více
Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš je hladový po naplnění Boží vůle a odmítá nabídky laciného štěstí a m...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apoštoly na hoře Tábor.
Číst více