římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Vánoce - narození životního povolání

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více

Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním.

Zeptal se jich: "Co byste chtěli?"

Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená Mistře - "kde bydlíš?"

Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.

Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" - to přeloženo znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi.

Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr Skála. (Jan 1,35-41)


V Ježíšově narození se nám lidem rodí možnost nového smyslu života, nového životního zaměření. Je to zrod povolání k lásce k Bohu a člověku novým způsobem. V úryvku dnešního evangelia můžeme sledovat, jak se rodí povolání u prvních apoštolů.

Jan Křtitel završuje své poslání, když ukazuje na Ježíše jako na očekávaného mesiáše. "Boží beránek" je připomenutí slov proroků, kteří předpovídali příchod toho, který obnoví Izrael, očistí ho ze jeho hříchů. Jan Křtitel se postupně umenšuje, dává do popředí Ježíše, a také za Ježíšem odcházejí Janovi učedníci. V osobním setkání s Ježíšem se jim zrodilo jejich životní povolání. Na slova, která každému z nich Ježíš řekne později: "Pojď za mnou!" odpoví svým "ano" a zaměří celý svůj život na Krista.

Evangelium, Boží slovo, zve také nás a ještě konkrétněji - mě - abych vykročil za Ježíšem.

Pán se mě ptá: "Co bys chtěl?"

Co vlastně chci ve svém životě? Co je to skutečné, po čem toužím? Když si projedu své povrchní touhy, mohu nechat zaznít těm tužbám skutečným. Ty naleznu jedině u původce mého života. Tím původem mé existence není nějaká "evoluční" náhoda, ani nějaké UFO z vesmíru.

Původcem mého života je Bůh. Když tedy k Pánu Ježíši přistoupím, mohu se zeptat na svůj původ:

"Mistře, kde bydlíš?"

Ježíši, kdo jsi? Kde přebýváš, co prožíváš, jak smýšlíš, kdo skutečně jsi? Kdo jsi Ty, kým je Tvůj Otec a váš Duch svatý. Kdo jsi Ty, Bože, původce mého života?


Ve chvilce ticha přebývejme v Ježíšově přítomnosti. Nechme ho promlouvat v tichu naší duše. On nám rád zodpoví naše nejniternější otázky, začne řešit hlad naší duše po opravdovém životě.

Přijď, Pane Ježíši a zachraň mě!

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více