Duchovní slovo audio video

Myšlenka dne

Odpusť nám, Pane, jako i my odpouštíme

Odpusť nám, Pane, jako i my odpouštíme

Leave review
Abychom mohli přijmout Boží odpuštění, musíme sami odpouštět. A to ne jedno...
Číst více
Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do Božího království

Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do Božího království

Leave review
Ježíš vyzdvihuje průzračnost dětského světa, čirost reakcí a prvotnost svěd...
Číst více
Darovat se druhým a odumřít zkažené žádostivosti

Darovat se druhým a odumřít zkažené žádostivosti

Leave review
S láskou se zříkat hříšných žádostivostí, které vedou k egoismu a posloužit...
Číst více
Pane, dej nám více víry!

Pane, dej nám více víry!

Leave review
Důležitost víry a spojení s Ježíšem v modlitbě a životě. Uzdravení náměsíčn...
Číst více
Smysl zříkání se špatných věcí

Smysl zříkání se špatných věcí

Leave review
Následovat Ježíše Krista znamená zříkat se hříšných nabídek svého srdce, sv...
Číst více
Za koho považuješ Ježíše

Za koho považuješ Ježíše

Leave review
Za koho považují lidé Ježíše? A za koho ho považuji já? Petrovo vyznání, že...
Číst více
Proste a dostanete

Proste a dostanete

Leave review
Ježíš a kananejská žena. Modlitba v pokoře srdce je účinná. Pokora v modlit...
Číst více
Nechat se vést Ježíšem

Nechat se vést Ježíšem

Leave review
Ježíš vede k pravdě a pokoře, farizeové k otrockému plnění litery zákona, v...
Číst více
Vykročit s Kristem do nesnází života

Vykročit s Kristem do nesnází života

Leave review
Ježíš kráčí po vodě, Petr chce vstoupit do vln za Ježíšem, aby měl důkaz, ž...
Číst více
Přijmout změny u svých bližních

Přijmout změny u svých bližních

Leave review
Ježíš nepřijat v Nazaretě, nevíra Nazaretčanů.
Číst více
S radostí se vzdát všeho, co brání skutečné lásce

S radostí se vzdát všeho, co brání skutečné lásce

Leave review
Podobenství o pokladu na poli a o nejvzácnější perle.
Číst více
Dozrávat do šťastné věčnosti

Dozrávat do šťastné věčnosti

Leave review
Ježíš vysvětluje podobenství o pšenici a plevelu.
Číst více
Boží slovo přinášející užitek

Boží slovo přinášející užitek

Leave review
Ježíš vysvětluje podobenství o rozsévači.
Číst více
Poznávat Boží lásku ve všednosti dne

Poznávat Boží lásku ve všednosti dne

Leave review
Ježíš mluvící v podobenstvích učil lidi, aby nad jeho slovem uvažovali a vn...
Číst více
Pane, učiň naše srdce podle Srdce svého

Pane, učiň naše srdce podle Srdce svého

Leave review
Podobenství o rozsévači a zrní, které padne na různý druh půdy.
Číst více
Společně vytvářet Boží rodinu

Společně vytvářet Boží rodinu

Leave review
Kdo je s Ježíšem a plní vůli Otce, ten je jeho bratrem, sestrou i matkou - ...
Číst více
Kříž - znamení Boží lásky k nám

Kříž - znamení Boží lásky k nám

Leave review
Kříž jako znamení lásky Boha k nám
Číst více
Nalomenou třtinu nedolomí

Nalomenou třtinu nedolomí

Leave review
Ježíš pronásledovaný farizeji. Odchází uzdravovat a hlásat evangelium. Źádá...
Číst více
Rozeznávat Boží vůli v jeho přikázáních

Rozeznávat Boží vůli v jeho přikázáních

Leave review
Ježíš poučuje farizeje, že Bůh chce v první řadě milosrdenství než oběť. Ne...
Číst více
Ježíš - naše cesta a útočiště

Ježíš - naše cesta a útočiště

Leave review
Ježíš je naším centrem odpočinutí pro naše duše a v pokoře a tichosti nalez...
Číst více